Дослідницькі тенденції в роботах українських етномузикологів (2008 – 2018)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219364

Ключові слова:

українська етномузикологія, «Проблеми етномузикології», «Етномузика», наукові інтереси, регіони, народномузичні жанри

Анотація

Мета публікації – інформаційно-аналітичний огляд наукових праць українських етномузикологів останнього десятиріччя, зроблений на основі двох провідних етномузикологічних наукових видань України: «Проблеми етномузикології» (Київ, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського) та «Етномузика» (Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка). Висвітлено основні напрямки, у річищі яких працюють українські науковці, та кількісне й якісне співвідношення статей (за темами, жанрами, регіонами, персоналіями й т. ін.). 

Біографія автора

Svitlana Protasova, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Світлана Протасова

Посилання

Bohdanova, O. (2009). Kanty i psalmy v lirnytskomu repertuari: problema zhanrovoi atrybutsii [Edges and psalms in the lyric repertoire: the problem of genre attribution]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy], Iss. 4, 236–259. Kyiv [in Ukrainian].

Boiarska, N. (2007). Studentski roboty na kafedri muzychnoho folkloru Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu (za period 1970–2007 r.r.) [Student works at the Department of Musical Folklore of Rivne State University for the Humanities (for the period 1970–2007)]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 3, 169–186. Lviv [in Ukrainian].

Davydovskyi, Ia., Potochniak, A. (2008). Audiovizualni arkhivy: Problemy ta perspektyvy [Audiovisual archives: Problems and prospects]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 5, 159–164. Lviv [in Ukrainian].

Danileiko, I. (2013). Osoblyvosti ladovoyi orhanizatsiyi vesilnykh melomasyviv livoberezhzhya nyzhnʹoyi Desny (Chernihivshchyna). Melodiyi tryopornoho ladu u shestydolʹnykh kompozytsiyakh [Peculiarities of the modal organization of wedding melomasses of the left bank of the lower Desna (Chernihiv region). Tri-pole tunes in six-track compositions]. Problemy etnomuzykologiyi [Problems of music Ethnologhy]. Iss. 8, 155–164. Kyiv [in Ukrainian].

Dobrianska, L. (2006). Dyplomni roboty, vykonani pid kerivnytstvom Yuriia Slyvynskoho / Uklala Lina Dobrianska [Graduate work performed under guidance of Yuri Slyvynsky / Concluded by Lina Dobryanska]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 10, 192–193. Lviv [in Ukrainian].

Dobrianska, L. (2008). Muzychno-folklorystychna diialnist Stanislava Liudkevycha u Lvivskii konservatorii (1939–1979). [Stanislav Lyudkevych's musical and folkloristic activity at the Lviv Conservatory (1939–1979)]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 4, 37–56. Lviv [in Ukrainian].

Dobrianska, L. (2012). Mizhnarodna naukova konferentsiia «Multymediini ta tsyfrovi tekhnolohii u zbyranni, zberezhenni ta vyvchenni folkloru» [International Scientific Conference «Multimedia and Digital Technologies in the Collection, Preservation and Study of Folklore»]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 8, 161–164. Lviv [in Ukrainian].

Dobrianska, L. (2013). Pedahohichna diialnist Volodymyra Hoshovskoho u Lvivskii konservatorii (1961–1969) [Volodymyr Hoshovsky's pedagogical activity at the Lviv Conservatory (1961–1969)]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 9, 122–147. Lviv [in Ukrainian].

Dobrianska, L. (2015). Studentskyi konspekt lektsii Volodymyra Hoshovskoho z narodnoi tvorchosti na muzychno-pedahohichnomu fakulteti / publikatsiia Liny Dobrianskoi [Student synopsis of Volodymyr Hoshovsky's lectures on folk art at the Faculty of Music and Pedagogy / published by Lina Dobryanska]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 11, 92–131. Lviv [in Ukrainian].

Dobrianska, L. (2016). Oleksa Oshurkevych i Yaroslav Shust: na perekhresti naukovykh interesiv [Oleksa Oshurkevych and Yaroslav Shust: at the crossroads of scientific interests]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 12, 9–24. Lviv [in Ukrainian].

Dovhaliuk, I. (2008a). «Korpus ukrainskoho folkloru» Etnohrafichnoi komisii Naukovoho tovarystva im. Shevchenka u Lvovi [«Corpus of Ukrainian folklore» of the Ethnographic Commission of the Shevchenko Scientific Society in Lviv]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 4, 9–36. Lviv [in Ukrainian].

Dovhaliuk, I. (2008b). Prychynky do istorii proektu fonohrafuvannia dum [Reasons for the history of the project of phonography of thoughts]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 5, 9–26. Lviv [in Ukrainian].

Dovhalyuk, I. (Comp.). (2013). Etnomuzyka: zbirka statei ta materialiv, prysviachena pamiati Mykoly Lysenka [Ethnomusic: a collection of articles and materials dedicated to the memory of Mykola Lysenko], Number 9. Lviv. 184 p. [in Ukrainian].

Dovhaliuk, I. (2014). Do istorii poliskoi ekspedytsii Filareta Kolessy ta Kazimiezha Moshynskoho [To the history of the Polissya expedition of Filaret Kolessa and Kazimierz Moszynski]. Problemy etnomuzykologiyi [Problems of music Ethnologhy]. Iss. 9, 76–93. Kyiv [in Ukrainian].

Fedun, I. (2014). Do problemy diakhronnykh doslidzhen tradytsiinoi muzyky (na materiali trokh riznochasovykh zapysiv iz Polissia) [On the problem of diachronic research of traditional music (based on three recordings from Polissya at different times)]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 11, 45–68. Lviv [in Ukrainian].

Hanudelova, N. (2009). Rudymenty muzychnoi arkhaiky v aerofonnii muzytsi Zakarpattia [Rudiments of musical archaism in aerophone music of Transcarpathia]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy], Iss. 4, 269–278. Kyiv [in Ukrainian].

Honcharenko, O. (2012). Melofonetychni chynnyky diahnostuvannia lokalnykh dialektiv (za typamy kadansuvannia u tradytsiiakh pivnichnoho skhodu Ukrainy). [Melophonetic factors of diagnosing local dialects (by types of cadence in the traditions of the north-east of Ukraine)]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 7, 63–71. Kyiv [in Ukrainian].

Honcharenko, O., Ilina, K. (2013). Do proektu «Baza danykh obriadovoho melosu ukraintsiv» (Materialy antolohii «Vesillia» ta «Vesilni pisni»: Lokalizatsiia). [To the project «Database of ritual melody of Ukrainians» (Materials of anthologies «Wedding» and «Wedding Songs»: Localization]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 8, 180– 187. Kyiv [in Ukrainian].

Hrytsa, S. (2009). Bibliini elementy v dumakh [Biblical elements in the dumakh]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 4, 216–235. Kyiv [in Ukrainian].

Khai, M. (2016). Reliktovi materialy pro poliskykh lirnykiv. Retsenziia-vidhuk na notnu zbirku «Lirnytski pisni z Polissia» [Relict materials about Polissya lyre players. Review-response to the music collection «Lyric songs from Polissya»]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 12, 182–185. Lviv [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2007). Vypuskni roboty z etnomuzykolohii v Kyivskii derzhavniikonservatorii / Natsionalnii muzychnii akademii im. P. I. Chaikovskoho [Graduation works in ethnomusicology at the Kyiv State Conservatory / National Music Academy named after P. I. Tchaikovsky]. Etnomuzyka [Ethnomusic], Iss. 2, 191–199. Lviv [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2010). Makroarealohichni zamitky. Narys druhyi: vesilni melodii z virshamy 4+4+6 ta 5+5+7 u skhidnykh slovian [Macroareological notes. Essay two: wedding melodies with verses 4+4+6 and 5+5+7 in Eastern Slavs]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 5, 174–176. Kyiv [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2013a). Opozytsiia lokalnykh narodno-muzychnykh tradytsii na porubizhzhi Zakhidnoho Polissia ta Serednoho Pohorynnia [Opposition of local folk music traditions on the border of Western Polissya and Middle Pohorin]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 8. 45–63. Kyiv [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2013b). Alhorytm monohrafichnoho vyvchennia kliuchovykh slovianskykh obriadovo-pisennykh form («makrotypiv») (na prykladi koliadok z virshem 5+5+3) [Algorithm of monographic study of key Slavic ritual-song forms («macrotypes») (on the example of carols with verse 5+5+3)]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 8, 121–137. Kyiv [in Ukrainian].

Klymenko, I., Protasova, S., Tereshchenko, O., (2010). Zvedenyi meloanalitychnyi reiestr «Skhidne Podillia ta sumizhni zemli: kupalsko-petrivski melodii» [Consolidated (compiled) register meloanalytical register «Eastern Podillya and adjacent lands: Kupala-Petrovsky melodies». Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 5, 192–198. Kyiv [in Ukrainian].

Kolomyiets, O. (2017). Zvukova kolorystyka u stylistytsi muzychnoi movy profesiinykh spivtsiv shkoly (gkharany) kirana u Pivnichnii Indii: raga Yaman – sproba analizu (do pytannia pro muzychnu semiotyku) [Sound coloring in the stylistics of musical language of professional singers of kirana gharana in North India: raga Yaman – an attempt of analysis (regarding the question of musical semiotics)]. Ethnomusic [Ethnomusic]. Iss. 13, 9–30. Lviv [in Ukrainian]. K

olomytseva, H. (2015). Refren yak odna z kompozytsiinykh oznak zhanru stroiovykh soldatskykh pisen [Refrain as one of the compositional features of the genre of military soldiers' songs]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 10. 124–139. Kyiv [in Ukrainian].

Korobov, O. (2015). Audiovizualna fiksatsiia tradytsiinoi muzyky v suchasnykh polovykh umovakh (praktychni rekomendatsii) [Audiovisual recording of traditional music in modern field conditions (practical recommendations)]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 10. 208–222. Kyiv [in Ukrainian].

Koropnichenko, H. (2014). Pisni vesniano-litnoho tsyklu na Kyivshchyni: arealne rozdorizhzhia [Songs of the spring-summer cycle in Kyiv region: areal crossroads]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 9, 39–63. Kyiv [in Ukrainian].

Koropnichenko, H. (2017) Tradytsiini novorichni naspivy Kyivshchyny v konteksti doslidzhennia perekhidnykh zon [The traditional new year chants of the Kyiv region within the research of the transitional zones]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of music ethnologhy]. Iss. 12, 81–89. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132239.

Koval, V. (2010). Ukrainski teoretychno-praktychni zdobutky z muzychno-etnohrafichnoi transkryptsii (narysy) [Ukrainian theoretical and practical achievements in musical and ethnographic transcription (essays)]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 6, 9–31. Lviv [in Ukrainian].

Koval, V. (2015). Vesilnyi ladkankovyi prototyp 5+3 na Pidhorhanni: modyfikatsiino-transformatsiini protsesy [Wedding ladkankovy prototype 5+3 on Podgorgan: modification and transformation processes]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 10. 66–80. Kyiv [in Ukrainian].

Kumhyr-Novak, V. (2017). Etnomuzykoznavcha diialnist Dezyderiia Zadora [Ethnomusicological activity of Desideria Zador]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 13, 47–79. Lviv [in Ukrainian].

Lukanyuk, B. (Comp.). (2006). Etnomuzyka: zbirka statei ta materialiv na chest 125-littia Klymenta Kvitky [Ethnomusic: a collection of articles and materials in honor of the 125th anniversary of Kliment Kvitka]. Number 1. Lviv [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (2008a). Nacherk istorii muzychno-etnohrafichnoi osvity (do seredyny XX stolittia) [An essay of the history of music and ethnographic education (until the middle of the twentieth century)]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 4. 102–123. Lviv [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (2008b). Etnomuzychni pratsi Stanislava Liudkevycha [Ethnomusical works of Stanislav Lyudkevych]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 4. 161–164. Lviv [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (2008v). Kontseptsiia vykladannia etnomuzychnykh dystsyplin u systemi «shkola – uchylyshche – vysh» [The concept of teaching ethnomusical disciplines in the system «school – college – university»]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 5. 106– 158. Lviv [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (2010a). K voprosu ob analytycheskom metode notyrovanyia [On the issue of the analytical method of notation]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 6, 69–99. Lviv [in Russian].

Lukaniuk, B. (2010b). Pytannia metodyky heohrafichnoho etnomuzykoznavstva y etnohrafichne rehionuvannia zakhidnoukrainskykh zemel [Questions of methods of geographical musicology and ethnographic regionalization of western Ukrainian lands]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 5, 15–18. Kyiv [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (Comp.). (2011а). Etnomuzyka: zbirka statei ta materialiv, prysviachena pamiati Oskara Kolberha [Ethnomusic: a collection of articles and materials dedicated to the memory of Oscar Kohlberg], Number 7 (2010). 176 p. [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (2011b). Tsymbalist z pokutskoho pidhiria Mykhailo Kaminskyi [Mykhailo Kaminsky, a cymbalist from the Pokut foothills]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 7, 90–100. Lviv [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (2012). Do pytannia pro pisenni formy z udvoie zbilshenymy rytmichnymy hrupamy [On the question of song forms with extended rhythmic groups]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 7, 26–35. Kyiv [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (2013). Dumova forma. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 9, 9–79. Lviv [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (Comp.). (2014b). Etnomuzyka: zbirka statei ta materialiv, prysviachena pamiati Yuriia Slyvynskoho [Ethnomusic: a collection of articles and materials dedicated to the memory of Yuri Slyvynsky], Number 10 (2013). Lviv. 200 p. Lukaniuk, B. (2014a). Vydavnytstvo ukrainsko-ruskykh narodnykh melodyi. Vidozva [Publishing house of Ukrainian-Russian folk melodies. Review]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 11. 9–16. Lviv [in Ukrainian].

Lukashenko, L. (2008). Ivan Ihnatiuk – zbyrach ta doslidnyk narodnoi tvorchosti ukraintsiv Pidliashshia [Ivan Ignatiuk is a collector and researcher of folk art of Ukrainians in Podlasie]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 5, 100–105. Lviv [in Ukrainian].

Lukashenko,L. (2016). «Kuhutannia» v zymovii obriadovosti pivnichno-zakhidnoi Ukrainy: naspiv ta kontekst [«Cuhutannya» in the winter rituals of north-western Ukraine: melody and context]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 11. 50–55. Kyiv [in Ukrainian].

Lukashenko, L. (2017). Zbyratska diialnist Yakova Sienchyka (za materialamy avtorskoho rukopysu) [Collecting activity of Yakov Senchyk (based on the author's manuscript)]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 13. 80–88. Lviv [in Ukrainian].

Mazurenko, A. (2015). Etnomuzykoznavets ta usna tradytsiia: trudnoshchi perekladu muzychnoho tekstu [Ethnomusicologist and oral tradition: difficulties in translating a musical text]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 10. 202–207. Kyiv [in Ukrainian].

Mazurenko, A. (2018). Z istorii akustychnykh vymiriuvan v etnomuzykolohii [From the history of acoustic measurements in ethnomusicology]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 13. 118–128. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31318/2522-4212.2018.13.145704

Murzyna, O. (2007). Kyivska laboratoriia etnomuzykolohii ta kafedra muzychnoi folklorystyky [Kyiv Laboratory of Ethnomusicology and the Department of Musical Folklore]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 3, 14–19. Kyiv [in Ukrainian].

Murzyna, O. (2009). Ekspresyvnyi vymir muzychnoho myslennia v tradytsiinii vokalnii kulturi [Expressive dimension of musical thinking in traditional vocal culture]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 4, 4–53. Kyiv [in Ukrainian].

Murzyna, O. (2014). Serednia Naddniprianshchyna v istorychnomu konteksti formuvannia tradytsii [Middle Dnieper region in the historical context of tradition formation]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 9, 12–38. Kyiv [in Ukrainian].

Murzyna, O. (2015). Bezpivtonovi struktury v ukrainskomu melosi [Non-semitone structures in Ukrainian melody]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 10, 7–21. Kyiv [in Ukrainian].

Myshanych, M. (2008). Prohrama kursu «Muzychno-etnohrafichna dokumentatsiia:Transkryptsiia narodnovokalnykh tvoriv (fonetychna)» (dlia studentiv spetsializatsii «Etnomuzykoznavstvo») [Course program «Musical and ethnographic documentation: Transcription of folk vocal works (phonetic)» (for students majoring in «Ethnomusicology»)]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 4, 124–130. Lviv [in Ukrainian].

Olenych, K. (2009). Kolomyikovist u vivcharskykh nahravanniakh Mizhhirskoho raionu Zakarpatskoi oblasti [Kolomyikovyst in shepherd's playin of Mizhhirya district of Zakarpattia region]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 4. 279–289. Kyiv [in Ukrainian].

Osadcha, V., Kharchenko, N. (2010). Mahisterski, dyplomni ta kursovi roboty z etnomuzykolohii studentiv kharkivskykh vyshchykh navchalnykh zakladiv kultury i mystetstv 1993 – 2010 rokiv [Master's, diploma and term papers on ethnomusicology of students of Kharkiv higher educational institutions of culture and arts 1993 – 2010]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 6. 152– 179. Lviv [in Ukrainian].

Pasichnyk, V. (2012) Deiaki aspekty formuvannia Volodymyra Hoshovskoho yak vchenoho [Some aspects of the formation of Vladimir Goshovsky as a scientist]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 8. 43–55. Lviv [in Ukrainian].

Pelina, H. (2014). Zhanrova ambivalentnist funktsionuvannia odnoho tekstu: zakarpatskyi variant balady pro dvokh holubiv [Genre ambivalence of the functioning of one text: the Transcarpathian version of the ballad about two pigeons]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 9, 159–168. Kyiv [in Ukrainian].

Pelina, H. (2018). «Shchas spoiu...!». Maizhe detektyvna istoriia pro narodni pisni z multfilmu «Zhyv-buv pes» [«I wanna sing...!». Almost detective story about the folk songs from the animated film «There once was a dog»]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 13. 129–149. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31318/2522-4212.2018.13.145716

Potochniak, A. (2010). Tradytsiine vesillia u selakh Voroniakiv: pytannia meloheohrafii ta etnohenezy [Traditional wedding in the villages of Voronyakiv: issues of melogeography and ethnogenesis]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 5, 86–96. Kyiv [in Ukrainian].

Pshenichkina, H. (2015). Vesilni tyrady pravoberezhnoi Cherkashchyny z 6–7–skladovoiu osnovoiu: osoblyvosti komponuvannia [Wedding tirades of the right-bank Cherkasy region with a 6-7-component basis: features of composing]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 10, 81–103. Kyiv [in Ukrainian].

Pshenichkina, H. (2018). «Zvenyhorodshchyna» Ahatanhela Krymskoho ta suchasni doslidzhennia obriadovoi pisennosti Pravoberezhnoi Cherkashchyny [«Zvenyhorodschyna» by Ahatanhel Krymskyi and сontemporary investigations of ritual folk singing tradition from Right-Bank Cherkasy region]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 13, 82–117. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31318/2522-4212.2018.13.145692.

Rybak, Yu. (Comp.). (2007). Etnomuzyka: zbirka statei ta materialiv na chest 60-richchia Bohdana Lukaniuka [Ethnomusic: a collection of articles and materials in honor of the 60th anniversary of Bohdan Lukanyuk]. Number 3. Lviv. 219 p. [in Ukrainian].

Rybak, Iu. (2008). Poliski slipi harmonisty [Polissya blind harmonica players]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 5, 69–90. Lviv [in Ukrainian].

Rybak, Iu. (2011). Pisni z holosu stolitnoho lvivianyna Teodora Furty [Songs from the voice of the century-old Lviv resident Teodor Furta]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 7, 156–159. Lviv [in Ukrainian].

Rybak, Yu. (Comp.). (2012). Etnomuzyka: zbirka statei ta materialiv na poshanu Mykhaila Myshanycha z nahody yoho 70-richchia [Ethnomusic: a collection of articles and materials in honor of Mykhailo Myshanych on the occasion of his 70th birthday], Number 8 (2012). Lviv. 184 p. [in Ukrainian].

Rybak, Iu. (2015). Spetsialni znaky muzychno-etnohrafichnoi transkryptsii dlia narodnovokalnoi muzyky (propozytsii) [Special signs of musical and ethnographic transcription for folk and vocal music (suggestions)]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 11. 84–91. Lviv [in Ukrainian].

Rybak, Yu (Comp.). (2018). Etnomuzyka: zbirka statei ta materialiv z nahody 25-richchia PNDLME LNMA im. M. V. Lysenka [Ethnomusic: a collection of articles and materials on the occasion of the 25th anniversary of the Problem Research Laboratory of Music Ethnography of the Lviv National Academy of Music named after M. V. Lysenko], Number 14. Lviv. 244 p. [in Ukrainian].

Shevchuk, O. (2009). Vokalizatsiia u dzerkali fonetychnykh transkryptsii (vstup do porivnialnykh doslidzhen) [Vocalization in the mirror of phonetic transcriptions (introduction to comparative studies)]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 4, 54–77. Kyiv [in Ukrainian].

Shevchuk, O. (2017). Suchasnyi tsentr ukrainskoi etnomuzykolohii (do 25–richchia diialnosti laboratorii etnomuzykolohii NMAU im. P. I. Chaikovskoho [Current center of ukrainian ethnomusicology (dedicated to the 25th anniversary of the activity of The Laboratory of Ethnomusicology of Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music)]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 12, 117–121. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132584

Shevchuk, O. (2018). Materialy do doslidzhennia polsko-ukrainskykh zviazkiv (folklorystyka, etnomuzykolohiia) [Materials for the Study of Polish–Ukrainian Relations (Folklore Study, Ethnomusicology)]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 13, 7–58. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31318/2522–4212.2018.13.145663

Skazhenyk, M. (2015). Aktualizatsiia polovoi roboty na Volynsko-Podilskomu pohranychchi (za kalendarnoiu tvorchistiu pivdennoi Zhytomyrshchyny) [Actualization of field work on the Volyn-Podilsky border (according to the calendar creativity of the southern Zhytomyr region)]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 10, 140–190. Kyiv [in Ukrainian].

Skazhenyk, M. (2017). Meloarealy rannotradytsiinykh zymovykh naspiviv baseinu Uborti (Serednie Polissia) [Areas of of early traditional winter-time tunes in the Ubort‘ river basin (Middle Polissya)]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 12, 41–53. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132219

Skazhenyk, M. (2018). Kupalska tradytsiia sela Lehedzyne (Skhidne Podillia: stylistychni zminy na mezhi 20. i 21. Stolit) [The Kupalo tradition of the village of Legedzyno (Eastern Podillya): Stylistic changes at the turn of the XX i XXI centuries]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 13, 183–205. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31318/2522-4212.2018.13.145724

Skazhenyk, M., Korobov, O. (2012). Etnomuzychne vyvchennia kalendarnykh tradytsii Serednoho Polissia v konteksti sumizhnykh nauk (za materialamy, lokalizovanymy v baseini Uborti [Ethnomusical study of calendar traditions of Middle Polissya in the context of related sciences (based on materials localized in the Ubort basin)]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 7, 48–62. Kyiv [in Ukrainian].

Slyvynskyi, Iu. (2014). Metodyka ekspedytsiinoi roboty iz zapysu muzychnoho folkloru (metodychna zapyska) / Pidhotuvala Lina Dobrianska [Methods of expeditionary work on recording musical folklore (methodical note) / Prepared by Lina Dobryanska]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 10, 128–135. Lviv [in Ukrainian].

Slyvynskyi, Yu., Dobrianska, L. (2014). Problemy spysuvannia dum / Pidhotuvala L. Dobrianska [Problems of writing off thoughts / Prepared by L. Dobryanska]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 10, 86–94. Lviv [in Ukrainian].

Sokil, H. (2008). Osyp Rozdolskyi (1872 – 1945): Materialy do bibliohrafii drukovanykh prats i krytychnoi literatury [Osip Rozdolsky (1872–1945): Materials for the bibliography of printed works and critical literature]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 4, 165–182. Lviv [in Ukrainian].

Suprun-Yaremko, N. (2016). «Kapelmeister» Ivan Yakubiak – skrypal-lider Verkhnoho Nadpruttia [«Kapellmeister» Ivan Yakubyak is a violinist-leader of the Upper Nadpruttya]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 12, 93–100. Lviv [in Ukrainian].

Taranets, S. (2008). Vypuskni roboty z etnomuzykolohii v Odeskii derzhavnii konservatorii / Odeskii derzhavnii muzychnii akademii im. A. Nezhdanovoi [Graduation theses on ethnomusicology in the Odessa State Conservatory / Odessa State Music Academy named after A. Nezhdanova]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 4, 131–138. Lviv [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. (2015). Tsentralnoukrainskyi vesilnyi melotyp z virshovoiu strukturoiu V4452 na terenakh piznishoho zaselennia [Central Ukrainian wedding melotype with poetic structure V4452 on the territory of later settlement]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 10. 39–65. Kyiv [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. (2018). Etnomuzychna heohrafiia chumatskykh pisen peredstepovoho y stepovoho Pravoberezhzhia [The Ethnomusical geography of Chumack songs of the Pre-steppe and Steppe Right-Bank area]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 13, 150–168. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31318/2522-4212.2018.13.145721

Tiurykova, O. (2010). Vyvchennia folkloru na kafedri istorii muzyky folkloru Donetskoi derzhavnoi muzychnoi akademii imeni S. S. Prokofieva [Study of folklore at the Department of Folk Music History of Donetsk State Music Academy named after S. S. Prokofiev]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 6, 180–181. Lviv [in Ukrainian].

Yaremko, B. (2008). Skrypal Kyrylo Lyndiuk («Vityshyn») – lider kosmatsko-shepitskoi tradytsii [Violinist Kyrylo Lyndyuk («Vityshyn») is a leader of the Kosmac-Shepit tradition]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 5, 91–99. Lviv [in Ukrainian].

Yaremko, B. (2009). Trembita yak pamiatka dukhovnoi kultury hutsuliv [Trembita as a monument of Hutsul spiritual culture]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 4, 260–268. Kyiv [in Ukrainian].

Yaremko, B. (2012). Kerivnyk folklornoho instrumentalnoho ansambliu: Metodychni rekomendatsii ta tematychnyi plan dlia studentiv spetsializatsii «muzychnyi folklor» [Head of the folk instrumental ensemble: Methodical recommendations and thematic plan for students majoring in «musical folklore»]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 8, 135–156. Lviv [in Ukrainian].

Yaremko, B. (2016). «Kapelmeistery»-skrypali vesilnykh kapel kosmatsko-shepitskoi tradytsii [«Kapellmeisters»-violinists of wedding chapels of Kosmach-Shepit tradition]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 12, 70–92. Lviv [in Ukrainian].

Yarmola, V. (2008). Narodni muzykanty pro polisku skrypkovu kulturu: Polove doslidzhennia za pytalnykom Klymenta Kvitky [Folk musicians about the Polissya violin culture: Field research according to the questionnaire of Kliment Kvitka]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 4, 83–101. Lviv [in Ukrainian].

Yarmola, V. (2014). Instrumentalna muzyka Polissia ta Volyni v folklorystychnomu dorobku Oleksy Oshurkevycha [Instrumental music of Polissya and Volyn in the folklore work of Oleksa Oshurkevych]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 10, 108–116. Lviv [in Ukrainian].

Yarmola, V. (Comp.). (2016a). Etnomuzyka: zbirka statei ta materialiv pamiati Oleksy Oshurkevycha [Ethnomusic: a collection of articles and materials in memory of Oleksa Oshurkevych], Number 12 (2015). Lviv. 208 p. [in Ukrainian].

Yarmola, V. (2016b). «Pakhód» – lokalnyi zhanr zakhidnopoliskoi instrumentalnoi muzyky [«Pakhod» is a local genre of West Polish instrumental music]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 12, 25–42. Lviv [in Ukrainian].

Yefremov, Ye. (2016). Rytmokompozytsiina budova tradytsiinykh koliadok ta shchedrivok – rozmaittia i yednist [Rhythmiccompositional structure of traditional carols and Christmas carols – diversity and unity]. Problemy etnomuzykologiyi [Problems of music Ethnologhy]. Iss. 11, 8–14. Kyiv [in Ukrainian].

Yefremov, Ye., Teliukh, I. (2018). Zhanrovo-obriadove popuri – unikalnyi pisennyi zrazok z verkhiviv Horyni [Genre-ritual popuri – an unique song sample from the upper reaches of the Goryn river]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 5, 206–220. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31318/2522-4212.2018.13.145726

Yuzefchyk, O. (2009). Folklorystychna diialnist Mykhaila Haidaia u 20–30–kh rr. [Folklore activities of Mykhailo Haidai in the 1920s and 1930s]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 4, 303–316. Kyiv [in Ukrainian].

Zachykievich, T., Klymenko, I. (2013). Vesilni pisni Poltavshchyny: rytmotypolohiya i heohrafiya [Wedding songs of Poltava region: Rhythm typology and geography]. Problemy etnomuzykologiyi [Problems of music Ethnologhy]. Iss. 8, 118–130. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-29

Номер

Розділ

Розділ І. Питання історії та теорії музичного фольклору