Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Умови публікації у наукових фахових виданнях Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

 1. З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукових статей до вимог Міністерства освіти і науки України та науково-метричних баз даних, статті обов’язково проходять процедуру попереднього розгляду (до одного місяця). Стаття та супровідний пакет документів надсилаються на e-mail адресу: naukanmau@ukr.net. Назва файлу з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я автора (наприклад, Петренко А. doc.). У темі листа вказати назву збірника, до якого автор подає статтю.
 2. Після підтвердження про відповідність статті загальним вимогам автор особисто подає статтю і супровідний пакет документів відповідальному секретарю редколегії (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, к. 42-А) або поштовим відправленням на адресу НМАУ ім. П. І. Чайковського  (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, Мельник Л. Ю.).
 3. Стаття, яка подається до опублікування, проходить процедуру внутрішнього та зовнішнього рецензування (автор (Автори, які мають науковий ступінь, не подають рецензію) представляє рецензію профільного за тематикою статті доктора наук. Підпис рецензента повинен бути завірений печаткою відповідної установи). У разі негативного експертного висновку автору може бути повернуто статтю на доопрацювання або відмовлено у публікації статті. У разі відмови автор може подати до редакції нову статтю не раніше, ніж за шість місяців. Основні причини відхилення статей: відсутність усіх компонентів статті та супроводжувальних документів, вузькість проблематики публікацій; слабкий науково-теоретичний рівень і низька практична цінність статті, нерозгорнуті (неструктуровані) англомовні анотації (Abstract), недостатні для розуміння змісту статей.
 4. Редакція залишає за собою право на редагування, залишаючи незмінними суть та авторську стилістику.
 5. Для авторів, які не працюють і не навчаються у НМАУ ім. П. І. Чайковського, публікація у наукових фахових виданнях Академії платна. Сума розраховується у кожноу випадку індивідуально, але не може перевищувати 1000 грн. Номер рахунку за оплату публікації буде надісланий автору після проходження процедури попереднього розгляду та підтвердження прийняття статті до друку.

Список супроводжувальних документів:

 • заява автора (співавторів); додаток 1;
 • ліцензійний договір автора у 2-х примірниках (співавторів); додаток 2;
 • відомості про автора (співавторів); додаток 3;

Увага! 

 • Пункти 1-5 у відомостях про автора обов’язково заповнювати українською, російською та англійською мовами;
 • для авторів, які не мають наукового ступеня, подати витяг із протоколу засідання кафедри навчального закладу (вченої ради, науково-методичної ради організації, установи) про рекомендацію статті до друку та рецензію профільного за тематикою статті доктора наук. Рецензія має бути завірена печаткою відповідної установи, у якій працює рецензент. (відповідно до п. 2.11 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 17.10.2012 р.);Науковий керівник не може бути рецензентом автора!
 • копія квитанції про оплату від авторів статей, які не працюють і не навчаються у НМАУ ім. П. І. Чайковського. Оплата проводиться після процедури попереднього розгляду статті редколегією і підтвердження відповідності статті загальним вимогам.

Вимоги до оформлення статей у наукових фахових виданнях Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

Статті публікуються українською та англійською мовами (у Науковому віснику НМАУ ім. П. І. Чайковського можлива публікація російською мовою для іноземних авторів).

До друку приймаються лише неопубліковані статті.

Автори обов’язково повинні вказувати міжнародний індивідуальний номер науковця – ORCID (https://orcid.org/signin) .

Вимоги до файла: Файл має бути створений у редакторі Word і збережений у форматі doc; файл має бути названий прізвищем автора (наприклад, Кузьменко А.doc). Роздрукований та електронний варіанти повинні бути ідентичними. Текст має бути ретельно відредагований та перевірений автором і завірений його підписом на кожній сторінці.

Формат тексту. Обсяг (без списку використаної літератури і джерел, ано­тацій і ключових слів) 20000–40000 знаків із проміжками). Формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегль № 14, міжрядковий інтервал 1; параметри сторінки (береги) – 2 см. з усіх боків.

Текст вирівнюється по ширині. Не допускається заміна тире знаком дефіса і навпаки. Сторінки не нумеруються. Не допускається створення абзацу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску. Не допускається виділення фрагменту тексту підкресленням.

Структура публікації:

УДК;

ORCID (унікальний номер науковця);

Прізвище й ініціали автора (авторів) статті;

Назва закладу, місто, країна, де працює або навчається автор;

Назва статті (не слід робити всі літери великими);

Анотація (прибл. 500 знаків із проміжками) та ключові слова (3–7 слів чи словосполучень) мовою публікації.

Текст статті. Структура статті має відповідати вимогам МОН України (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) і містити наступні елементи (виділяються жирним шрифтом):

 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушеної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття. Формулювання мети статті (постановка завдання). Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатівВисновки із пропонованого дослідження і перспективи подальших розвідок у вказаному напрямі. У тексті статті посилання позначаються цифрою у квадратних дужках, через кому зазначається номер сторінки (якщо треба). Якщо автор посилається відразу на кілька різних джерел – слід розділяти їх крапкою з комою. Напр.: [1, 44; 2, 35]. Примітки підсторінкові.

Список використаної літератури і джерел подається в алфавітному порядку. Список оформити згідно з ДСТУ 8302:2015 «Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf).

References. Список оформити за Гарвардським стандартом бібліографічних посилань Harvard reference system http://www.citethisforme.com/harvard-referencing . Для транслітерації кириличних символів використовувати для україномовних праць – http://translit.kh.ua/, для російськомовних – http://translate.meta.ua/translit/). Після транслітерації вказати у квадратних дужках оригінальну мову джерела (наприклад, [inUkrainian]).

Наукові реферати двома іншими мовами (напр., англ. та рос. для україномовних статей, мають бути ідентичними) – обсягом 1800-2000 знаків із проміжками. Перед рефератом вказати прізвище та ініціали автора, а також назву закладу, місто, країну, де працює автор, мовою реферату. У рефераті необхідно чітко вказати: актуальність дослідження (relevance of the study); мету дослідження (main objective(s) of the study); методи (methodology) – не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведеного дослідження – яким чином було отримано його результати (how the study was done); головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бу­ти зрозумілою їх значимість (significance) для мистецтва, науки, освіти тощо.

Після кожного реферату вказати ключові слова мовою реферату: 3–7 слів чи словосполучень.

Відомості про автора (авторів) публікації: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження (ДСТУ 7152:2010, п. 5.1.1.1)), посада, назва країни (для іноземних авторів).

Контактний телефон та електронна адреса автора (авторів) публікації.

Рекомендації щодо оформлення компонентів статті

УДК (класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації). За індексом УДК необхідно звернутись до бібліографа!!!

Прізвище й ініціали автора (авторів) статті. Укр. та рос. мовами подавати прізвище та ініціали, англійською – ім’я та прізвище.

Назва статті. Назва статті має бути короткою (до 12 слів) і відповідати її змісту. У назві слід уникати словосполучень «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «До проблеми…», «До питання…». Скорочення у назві не допускаються.

Анотація. Анотація подається мовою статті. Її не варто починати словами «У статті…», «Стаття присвячена…», «Автор досліджує…», а краще використати дієслівну форму: «Розглянуто…», «Проаналізовано…», «Виявлено…» тощо.

Ключові слова. Ключовими словами не можна вважати прізвища. Правильно: творчість (діяльність) М. Лисенка; неправильно: М. Лисенко. Добираючи ключові слова, врахуйте, що вони мають сприяти пошуку Вашої публікації в електронних каталогах та наукометричних базах. Рекомендуємо проаналізувати, які ключові слова зазвичай використовують в публікаціях за тематикою Вашого дослідження в ключових світових наукометричних базах. Правильно підібрані ключові слова сприятимуть пошуку Вашої публікації колегами та підвищенню індексу її цитування.

Текст статті. Обсяг (без списку використаної літератури і джерел, анотацій і ключових слів) 20000–40000 знаків із проміжками.

Прізвища у статті слід писати з ініціалами (з іменем чи іменем і по батькові) перед прізвищем (наприклад: М. В. Лисенко, Ріхард Вагнер). Імена і прізвища маловідомих зарубіжних митців, назви програмних творів писати українською та (в дужках) мовою оригіналу.

Дати у тексті позначаються числами: століття – римськими (використання кириличних літер «У» «Ш» «П» не допускається), роки – арабськими. Слова «століття», «рік», «роки» не скорочуються (наприклад: 10 березня 1842 року; ХVIII століття).

Нерозривний проміжок (комбінація на клавіатурі – Ctrl+Shift+проміжок) ставити між ініціалами і прізвищем (І. В. Петренко), числом і словом, якого воно стосується (2016 рік, ХХ століття, 235 с., С. 12–25), у загальноприйнятих скороченнях (і т. д., і т. п., до н. е., та ін.).

Порядкові числівники та цифри (до десяти) у тексті писати словами.

Дефіс (-) і тире (–) вживати правильно. Перший знак уживається в складному слові, а тому без проміжків (наприклад, соціально-культурний), другий – між словами, а тому з проміжками.

Абревіатури обов’язково розшифровувати після першого згадування в тексті.

Лапки – так звані типографські: «», усередині цитат: “”.

Спеціальні музичні терміни писати мовою оригіналу (staccatorubatodiminuendo) і виділяти курсивом. Тональності (до мажорсі мінорфа‑дієз мажор) і звуки (ремі‑бемоль) писати кирилицею і виділяти курсивом. Порядкові номери симфоній, концертів, сонат писати словами.

Всі наведені в тексті цитати і статистичні дані повинні мати належним чином оформлені посилання на першоджерела. 

Рекомендується віддавати перевагу посиланню безпосередньо на першоджерело, а не на його відтворення в якійсь іншій праці (посібнику, оглядовій статті та ін.). Також рекомендується посилатися на першоджерело, видане мовою оригіналу, а не на його переклад (окрім випадків, коли немає можливості отримати доступ до першоджерела мовою оригіналу). 

Посилання на веб-джерела (на джерела в Інтернеті) мають бути зведені до необхідного мінімуму, крім випадків, коли йдеться про посилання на публікації, що перебувають у постійному доступі на веб-ресурсах міжнародних наукометричних баз даних.

Посилання на підручники та науково-популярну літературу є небажаними.

Самоцитування дозволяється лише в разі нагальної потреби.

Ілюстрації й таблиці. Нотні приклади (набрані у нотному редакторі) та ілюстрації подавати, крім вставлених у статтю, ще й окремими файлами у форматах TIFF чи JPG (JPEG). Кожна ілюстрація (таблиця, нотний приклад, схема, рисунок, фото тощо) повинна мати назву і порядковий номер, на який є посилання у тексті статті. Не об’єднувати назву рисунка із самою ілюстрацію в одному графічному файлі. Таблиці виконувати лише у редакторі Microsoft Word.

Список використаної літератури і джерел. Усі джерела та використану літературу писати мовою оригіналу, без перекладу, за алфавітом: спочатку кирилицею, потім латиницею. До списку вносити лише цитовані та згадувані праці. В описі монографії (дисертації, автореферату) указати загальну кількість сторінок, а в описі статті або листа – сторінки (від першої до останньої) тільки використаної статті або листа. Не скорочувати назв книг, збірників статей, періодичних видань.

Приклади:

 1. Журбин А. О временах, о музыке и о себе. Москва : Композитор, 2016. 464 с.

 2. Гайдай З. М. Сила искусства // Советская музыка. 1980. № 6. С. 98.

 3. Зінькевич О. Олександр Миколайович Виноградський // Часопис Національної музичної академії України : наук. журн. Київ, 2015. № 4 (29). С. 128–139.

 4. Клименко Н. Київська міська капела в першій чверті ХІХ ст. // Музика. 1925. № 2. С. 73–80.

 5. Музыкальная заметка // Киевлянин. 1864. 5 сентября.

 6. Бодіна-Дячок В. В. Авторська присвята як феномен творчих біографій російських та українських композиторів XIX ст. (на прикладі камерно-вокальної та камерно-інструменталь­ної музики М. Глінки, М. Мусоргського, М. Лисенка) : дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 Теорія та історія культури (мистецтвознавство) / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай­ковського. Київ, 2014. 181 с.

 7. Curriculum Vitae Giovanni LeviURLhttp://giovannilevi.blogspot.com/2010/12
  /curriculum-vitae-giovanni-levi.html (дата звернення: 12.12.2016).

 8. Лишанський Е. Я. Некоторые вопросы оперной режиссуры и воспитание певца-актера : рукопись. Киев. 1959 г. // Архив НМАУ им. П. И. Чайковского. 45 л.

References – за основу оформлення списку літератури латиницею взято Гарвардський стандарт бібліографічних посилань Harvard reference system http://www.citethisforme.com/harvard-referencing  . Для транслітерації кириличних символів використовувати для україномовних праць – http://translit.kh.ua/, для російськомовних – http://translate.meta.ua/translit/). Після транслітерації вказати у квадратних дужках оригінальну мову джерела (наприклад, [inUkrainian]).

Загальні правила:

 • спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали; вказуються всі автори;

 • після прізвища та ініціалів автора / авторів у дужках вказується рік публікації, напр.: (2017);

 • після дати публікації в лапках вказується "Назва статті" або "Назва розділу", якщо це посилання на розділ колективної монографії;

 • потім курсивом вказується Назва Журналу чи Назва Монографії (всі значимі слова назви журналу чи книги / монографії пишуться з великої літери);

 • потім вказуються номер журналу і сторінки статті, або видавництво, місто видання і загальна кількість сторінок книги.

Приклади:

 1. Rizun, V.V. (2011), "Outlines of the methodology of social communication studies", Svit Socialjnykh Komunikacij [World of Social Communications], vol. 2, pp. 7-11 [in Ukrainian] стаття в журналі.

 2. PetrenkoR.V. & Skotnykova, T.V. (2008), Research Methods in Journalism Studies: a Textbook, 2nd ed., Presa Ukrajiny, Kyiv, 144 p. – книга, монографія.

 3. Perepelytsia, H.M. (Ed.) (2014), Foreign Policy of Ukraine – 2013: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities, Stylos, Kyiv, 352 p. – колективна монографія.

 4. Yakhno, O.M. (2006), Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political and Media Aspects), PhD diss. (polit. sci.), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 189 pдисертація.

 5. Yakhno, O.M. (2006), Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political and Media Aspects), Abstract of the PhD diss. (polit. sci.), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 20 p. автореферат дисертації.

 6. Seddon, M. (2014), "Documents Show How Russia’s Troll Army Hit America", available at: www.buzzfeed.com/maxseddon/documents-show-how-russias-troll-army-hit-america (accessed 03 June 2014). –інтернет ресурс.

 7. BBC NEWS (2014), "Ukraine profile", available at: http://www.bbc.com/news/world-europe-18018002 (accessed 09 December 2014). – інтернет ресурс без автора.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.