ВЕЛИКОДНІ ВЕСНЯНКИ У МЕЖИРІЧЧІ НИЖНЬОЇ ПРИП'ЯТІ, УЖА І ТЕТЕРЕВА

Автор(и)

  • Євген Єфремов Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31318/2522-4212.2023.18.294829

Ключові слова:

український музичний фольклор, Центральне Полісся, весняні традиції та обряди, пісенний репертуар середньої фази весни, хороводні пісні, ритмоструктурна типологія

Анотація

Північні землі сучасної Київщини, які знаходяться між річками Прип’ять, Уж і Тетерів у їх нижній течії, історично й географічно належать до Полісся. Цю територію етнографи справедливо вважають заповідником давніх слов’янських традицій. Різноманітні календарні обряди дохристиянського походження продовжували функціонувати в житті місцевих мешканців аж до початку ХХІ століття. Серед усіх календарних сезонів особливим розмаїттям відзначалася весна. Обряди й пісні – веснянки – змінювалися на різних етапах весняного сезону та відображували стан природи й прагнення людей, насамперед молоді: спочатку прикли́кати весну, а пізніше активувати її ознаки.

Статтю присвячено розгляду пісень середньої фази весни – від свята Пасхи до Трійці, записаних автором на цій території у 1979–2007 роках. Вони помітно відрізнялися від ранньовесняних пісень-закличок: дівчата не просто співали великодні веснянки, а супроводжували ними обрядовий хороводний рух. Вони трималися за руки й рухалися по колу або звивистою лінією, а іноді жестами імітували працю в полі. Зміст цих пісень широкий – від дитячих ігрових сюжетів до невеличких перфоменсів на тему відносин між хлопцем і дівчиною. Пісні відрізняються також за музичними ознаками. Пісенний матеріал у статті викладено за ритмотипологічним принципом. Нотні зразки (транскрибовані автором) подано наприкінці статті.

Посилання

Возняк, О., Луканюк, Б. (2015). Гаївки: Спроба генотипної систематизації (на архівних матеріалах Кабінету народної творчості Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка), 154 с. Львів: Сполом. Гончаренко, О. (2010). Обрядові пісенні жанри Сумщини: географія основних ритмотипів. Проблеми етномузикології, 5 (Слов’янська мелогеографія, 1), 31–42. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського.

Гусєв, В., Марченко, Ю. (1987). «Стрела» в русско-белорусско-украинском пограничье (К проблеме изучения локальных песенных традиций). В кн.: В. И. Еремина. (Ред.). Русский фольклор: Этнографические истоки фольклорных явлений, Т. 24, с. 129–147. Ленинград: Наука.

Єфремов, Є. (1996). Русальні пісні на Київському Поліссі. Полісся: мова, культура, історія: Матеріали міжнар. конф., 404–411. Київ: Асоціація етнологів.

Єфремов, Є. (1997). Ритмоструктурні типи календарних наспівів на Київському Поліссі. Полісся України: Матеріали історикоетнографічного дослідження, 1. Київське Полісся, 1994, 245–259. Львів: Інститут народознавства НАН України.

Єфремов, Є. (2003). Типологічна система традиційних весняних наспівів у верхньому межиріччі Тетерева та Ужа. Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження, 3. У межиріччі Ужа і Тетерева, 291–296. Львів: Інститут народознавства НАН України.

Єфремов, Є. (2009). Постові веснянки на Київському Поліссі. Проблеми етномузикології, 4, 78–96. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського.

Єфремов, Є. (2016). Веснянки. У кн.: О. Шевчук, Б. Фільц. (Ред.). Історія української музики: У 7 т. Т. 1. Кн. 1: Від найдавніших часів до XVIII століття. Народна музика, c. 56–73. Київ: Видавництво ІМФЕ ім. М. Т. Рильського.

Іваницький, А. (2015). Обрядовий музичний фольклор Середньої Наддніпрянщини: жанрово-регіональна антологія, 536 с. Вінниця: Нова книга.

Клименко І. (2008). Веснянки Західного Полісся (весняні ритуали та пісні Південної Пінщини). Електронна версія на DVD до книги: І. Клименко, О. Мурзина. Київська лабораторія етномузикології. 1992–2007, 153 с. Київ: НМАУ ім. П. Чайковського.

Клименко, І. (2020). Обрядові мелодії українців у контексті слов’яно-балтського меломасиву: Типологія і географія. Том 1. Монографія. 360 с. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського.

Ковальчук, Н. (2021). Обрядові традиції Великоднього циклу та особливості їхнього територіального поширення на Середньому Поліссі (за матеріалами картографування). Простір в історичних дослідженнях. Вип. 4, 97–107. Переяслав.

Коропніченко, Г. (2019). Структурно-географічна характеристика весняних наспівів Київщини в контексті вивчення перехідних зон. 1. Ритмоформули стабільного силабочислення. Проблеми етномузикології, 14, 141–152. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського. DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2019.14.183860

Луканюк, Б. (1980). К критике музыкальных текстов народно-песенного творчества (о веснянке «Выйди, выйди, Иванко). В кн.: В. Е. Гусев. (Сост.). Актуальные проблемы современной фольклористики: Сб. статей и материалов, с. 83–107. Ленинград: Музыка.

Лукашенко, Л. (2010). Мелогеографія традиційних обрядових наспівів та лінгводіалектичне членування Північного Підляшшя. Проблеми етномузикології, 5 (Слов’янська мелогеографія, 1), 65–61. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського.

Пшенічкіна, Г. (2020). Веснянки Звенигородщини: етнографія, типологія, географія. Проблеми етномузикології, 17, 130–147. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського. DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2022.17.270936

Скаженик, М. (2014). Весняні обряди та наспіви басейну Уборті: географічний вимір. Народна творчість та етнологія, 4. 55–62. Київ: ІМФЕ ім. М. Рильського.

Смоляк, О. (2001). Весняна обрядовість західного Поділля в контексті української культури: Монографія. Ч. 1, 296 с. Ч. 2 (нотний додаток), 420 с. Тернопіль: Астон.

Терещенко, О. (2016). Веснянки Передстепового Правобережжя, 96 с. Кропивницький: ТОВ Імекс-ЛТД.

Харлап, М. (1972). Народно-русская музыкальная система и проблема происхождения музыки. Ранние формы искусства, 221–270. Москва: Искусство. References

Gusev, V., Marchenko, Yu. (1987). «Strela» v russko-belorussko-ukrainskom pograniche (k probleme izucheniya lokalnyh pesennyh traditsiy) [«Strela» in the Russian-Belarusian-Ukrainian borderland (On the problem of studying local song traditions)]. In: V. I. Eremina. (Ed.). Russkiy folklor: Etnograficheskie istoki folklornyh yavleniy [Ethnographic Origins of Folklore Phenomena]. T. 24, p. 129–147. Leningrad: Nauka. [in Russian].

Honcharenko, O. (2010). Obriadovi pisenni zhanry Sumshchyny: heohrafiia osnovnykh rytmotypiv [Ritual song genres of Sumy Oblast: geography of the main rhythmotypes]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology]. Iss. 5, 31–42. Kyiv. [in Ukrainian].

Ivanytskyi, A. (2015). Obriadovyi muzychnyi folklor Serednioi Naddniprianshchyny: zhanrovo-rehionalna antolohiia [Ceremonial Musical Folklore of the Middle Dnipro Region: Genre-Regional Anthology], 536 p. Vinnytsia: Nova knyha. [in Ukrainian].

Kharlap, M. (1972). Narodno-russkaya muzyikalnaya sistema i problema proishozhdeniya muzyki [Russian folk musical system and the problem of the origin of music]. Rannie formy iskusstva [Early Art Forms], 221–270. Moskow: Iskusstvo. [in Russian].

Klymenko, I. (2008). Vesnianky Zakhidnoho Polissia (vesniani rytualy ta pisni Pivdennoi Pinshchyny) [Vesnyankas of the Western Polissia (spring rituals and songs of the Southern Pinshchyna)]. Electronic DVD version of the book: I. Klymenko, O. Murzyna. Kyivska laboratoriia etnomuzykolohii. 1992–2008 [Kyiv Laboratory of Ethnomusicology. 1992–2008]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology], Iss. 3. Kyiv. [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2020). Obriadovi melodii ukraintsiv u konteksti sloviano-baltskoho rannotradytsiinoho melomasyvu: typolohiia i heohrafiia [Ritual Melodies of the Ukrainians in the Context of the Slavic-Baltic Early-Traditional Melomassive: Typology and Geography]. Vol. 1: Monograph. 360 p. (with DVD). Kyiv. [in Ukrainian].

Koropnichenko, H. (2019). Strukturno-heohrafichna kharakterystyka vesnianykh naspiviv Kyivshchyny v konteksti vyvchennia perekhidnykh zon. 1. Rytmoformuly stabilnoho sylabochyslennia [Structural and geographical characteristics of Kyivshchyna spring tunes within the framework of transitional zones research. 1. Rhythmic formulae with the stable numbers of syllables]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology]. Iss. 14, 14–152. Kyiv. DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2019.14.183860 [in Ukrainian].

Kovalchuk, N. (2021). Obriadovi tradytsii Velykodnoho tsyklu ta osoblyvosti yikhnioho terytorialnoho poshyrennia na Serednomu Polissi (za materialamy kartohrafuvannia) [Ceremonial traditions of the Easter cycle and features of their territorial distribution in Central Polissia (based on mapping materials)]. Prostir v istorychnykh doslidzhenniakh [Space in Historical Research]. Vol. 4, 97–107. Pereiaslav. [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (1980). K kritike muzyikalnyh tekstov narodno-pesennogo tvorchestva (O vesnyanke «Vyidy, vyidy, Ivanko) [To the criticism of musical texts of folk songs (about the spring fly «Come out, come out, Ivanko»)]. In: V. E. Gusev. (Comp.). Aktualnyie problemy sovremennoy folkloristiki [Current Problems of Modern Folkloristics]: Coll. Of articles and materials, p. 83–107. Leningrad: Muzyka. [in Russian].

Lukashenko, L. (2010). Meloheohrafiia tradytsiinykh obriadovykh naspiviv ta lingvodialektychne chlenuvannia Pivnichnoho Pidliashshia [Melogeography of traditional ritual chants and linguo-dialectic division of Northern Podlasie]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology]. Iss. 5, 65–61. Kyiv. [in Ukrainian].

Pshenichkina, H. (2020). Vesnyanky Zvenyhorodshchyny: etnohrafiya, typolohiya, heohrafiya [Spring-Time Ritual Folk Songs from Zvenyhorodshchyna: Ethnography, Typology, Geography]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology]. Iss. 17, 130–147. Kyiv. DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2022.17.270936

Skazhenyk, M. (2014). Vesniani obriady ta naspivy baseinu Uborti: heohrafichnyi vymir [Spring rites and chants of the Uborti basin: a geographical dimension]. Narodna tvorchist ta etnolohiia [Folk Art and Ethnology]. Iss. 4, 55–62. Kyiv. [in Ukrainian].

Smolyak, O. (2001). Vesniana obryadovist zakhidnoho Podillia v konteksti ukrainskoi kultury: monohrafiia [Spring Rituals of Western Podillia in the Context of Ukrainian Culture]. Vol. 1: Monograph, 296 p. Vol. 2: sheet music, 420 p. Ternopil: Aston. [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. (2016). Vesnianky peredstepovoho Pravoberezhzhia [Spring Songs of the Pre-Steppe Right Bank]. With audio application (80 samples). 9 p. Kropyvnytskyi: TOV «Imeks-LTD». [in Ukrainian].

Vozniak, O., Lukaniuk, B. (2015). Haivky: Sproba henotypnoi systematyzatsii (na arkhivnykh materialakh Kabinetu narodnoi tvorchosti Lvivskoi derzhavnoi konservatorii im. M. Lysenka) [Hayivka: An Attempt at Genotypic Systematization (based on archival materials of the Cabinet of Folk Art of the Lviv State Conservatory named after M. Lysenko)]. 154 p. Lviv: Spolom. [in Ukrainian].

Yefremov, Ye. (1996). Rusalni pisni na Kyivskomu Polissi [Mermaid songs in Kyiv Polissia]. Polissia: mova, kultura, istoriia [Polissia: language, culture, history]: Materials of the international conf., 404–411. Kyiv: Asotsiatsiia etnolohiv. [in Ukrainian].

Yefremov, Ye. (1997). Rytmostrukturni typy kalendarnyh naspiviv na Kyivskomu Polissi [Rhythm-structural types of calendar tunes in Kiev Polissya]. Polissya Ukraiiny: Materialy istoryko-etnohrafichnoho doslidzhennia [Ukrainian Polissia: Materials of Historical and Ethnographic Research]. Vol. 1: Kyivske Polissia, 1994. [Kyiv Polissia], 245–248. Lviv. [in Ukrainian].

Yefremov, Ye. (2003). Typolohichna systema tradytsiinykh vesnianykh naspiviv u verkhnomu mezhyrichchi Tetereva ta Uzha. Polissia Ukrainy: Materialy istoryko-etnohrafichnoho doslidzhennia [Ukrainian Polissya: Materials of Historical and Ethnographic Research]. Vol. 3: U mezhyrichchi Uzha i Tetereva [Between The Uzh And Teteriv Rivers], 291–296. Lviv. [in Ukrainian].

Yefremov, Ye. (2009). Postovi vesnyanky na Kyivskomu Polissi [Fasting spring songs in the Kyiv Polissya]. Problemy etnomuzykologii [Problems of Music Ethnology]. Iss. 4, 78–96. Kyiv. [in Ukrainian].

Yefremov, Ye. (2016). Vesnianky [Spring songs]. In: O. Shevchuk, B. Filts. (Ed.). Istoriia ukrainskoi muzyky: u 7 t. T. 1. Kn. 1: Vid naidavnishykh chasiv do XVIII stolittia. Narodna muzyka [History of Ukrainian Music: In 7 vols. Vol. 1. Book 1: From Ancient Times to the XVIII Century. Folk Music, Village], p. 56–73. Kyiv. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22

Номер

Розділ

Статті