ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОМУЗИКОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЦІЄЇ ДИСЦИПЛІНИ У ПОЛЬЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31318/2522-4212.2023.18.294818

Ключові слова:

польська етномузикологія, українська етномузикологія, фонографування музичного фольклору, українсько-польська співпраця

Анотація

Ця стаття побудована як серія порівнянь, що показують глибокий паралелізм процесів, які відбувалися протягом ХХ–ХХІ століть у розвитку новоствореної дисципліни етномузикології у двох сусідніх етнічно споріднених країнах – Польщі та Україні.

Термін «етномузикологія» був винайдений в Україні (1928, Климент Квітка), а в Польщі він функціонував уже в 1930-х роках. Українці розпочали систематичні записи народних пісень ще в австрійській Галичині на початку ХХ ст., у Польщі – у міжвоєнний період. Система аналізу етнічних мелодій, розроблена в Україні в перші десятиліття ХХ ст., знайшла відгомін у Польщі в 1950-х роках. Не варто говорити про вплив чи наслідування, але ця хвиля демонструє радше спільне культурне ядро і свідчить про те, що в Україні значення вивчення народної музики і традиційних пісень було більш вагомим для збереження національної свідомості, ніж у Польщі, а отже, важливість дослідження народної пісні в Україні, принаймні серед її інтелектуальних еліт, була соціально усвідомлена раніше, ніж у Польщі. Більше того, у ХХ та ХХІ століттях українські та польські етномузикологи мали спільні інтереси та публікували праці, присвячені вивченню музичних традицій культурного пограниччя, Карпатських гір, музичних інструментів, пісенного репертуару з його надзвичайно цінною, унікальною картографією.

Посилання

Czekanowska, A. (1961). Pieśni biłgorajskie. Przyczynek do interpretacji polskiego pogranicza południowo-wschodniego. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. [in Poland].

Czekanowska, A. (1972). Ludowe melodie wąskiego zakresu w krajach słowiańskich. Przegląd dokumentacji źródłowych, próba klasyfikacji metodą taksonomii wrocławskiej, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne. [in Poland].

Cząstka-Kłapyta, J. (2014). Kolędowanie na Huculszczyźnie. Kraków. [in Poland].

Dahlig, P. (2013). Cymbaliści w kulturze polskiej. Warszawa: Instytut Muzykologii UW. [in Poland].

Dovhalyuk, I. (2016). Fonohrafuvannia narodnoi muzyky v Ukraini: istoriia, metodolohiia, tendentsii [Phonography of Folk Music in Ukraine: History, Methodology, Trends]. 650 p. + ill. Lviv: Ivan Franko University. [in Ukrainian].

Hrytsa, S. (Ed.). (1995). Muzychnyi folklor z Polissia u zapysakh F. Kolessy ta K. Moshynskoho [Musical Folklore from Polissia in the Recordings of F. Kolessa and K. Moshinskyi]. Kyiv: Muzychna Ukraina. [in Ukrainian].

Jackowski, J. P. (2014). Zachować dawne nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych, cz. 1 (przełom XIX i XX w. – do drugiej wojny światowej). Warszawa: Instytut Sztuki PAN. [in Poland].

Kamieński, Ł. (1935). Monografia pieśni zmówinowej z Kaszub Południowych. «Polski Rocznik. Muzykologiczny», 1, 107–131. [in Poland].

Kamieński, Ł. (2011). O biologii pieśni, wstęp, dobór tekstów Bożena Muszkalska. Poznań: Wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. [in Poland].

Klymenko, I. (2010). Dyskohrafiya ukrayinskoyi etnomuzyky (avtentychne vykonannya). 1908–2010: Ilyustrovanyi hronolohichnyi reyestr z anotatsiyamy i pokazhchykamy [Discography of Ukrainian Ethnomusicics (Authentic Performance). 1908–2010: Illustrated chronological register with annotation sandindexes]. Kyiv. 360 p. [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2020). Obriadovi melodii ukraintsiv u konteksti sloviano-baltskoho rannotradytsiinoho melomasyvu: typolohiia i heohrafiia [Ritual Melodies of the Ukrainians in the Context of the Slavic-Baltic Early-Traditional Melomassive: Typology and Geography]. Vol. 1: Monograph. 360 p. Vol. 2: Atlas. 100 p. (with DVD). Kyiv. [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (2006). Do istorii termina «etnomuzykolohiia» [To the history of the term «ethnomusicology»]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filolohichna [Bulletin of Lviv University. Philological series]. Vol. 37, 257–275. [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (2010). On the History of the Term «Ethnomusicology». Folklorica: Journal of the Slavic and East European Folklore Association (Formerly SEEFA Journal). Vol. XV, 129–154. [in English].

Lukashenko, L. (Edit.). (2006). Tradytsiini pisni ukraintsiv pivnichnoho Pidliashshia (Za materialamy ekspedytsii 1999–2001 rokiv Larysy Lukashenko ta Halyny Pokhylevych) [Traditional Songs of the Ukrainians of Northern Pidlyaschi (Based on the Materials of the 1999–2001 Expeditions of Larisa Lukashenko and Halyna Pokhilevich)]. Lviv: Kamula. [in Ukrainian].

Matsievskyi, I. (2012). Muzychni instrumenty hutsuliv [Hutsul Musical Instruments]. Vinnytsia: Nova knyha. [in Ukrainian].

Mierczyński, S. (1965). Muzyka Huculszczyzny. Przygotował do druku z rękopisu, skomentował i wstępem opatrzył Jan Stęszewski, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Noll, W. (1999). Transformatsiia hromadianskoho suspilstva. Usna istoriia ukrainskoi selianskoi kultury 1920–30 rokiv [The Transformation of Civil Society. An Oral History of Ukrainian Peasant Culture, 1920s to 1930s.]. Kyiv: Rodovid. Reissue 2023. https://doi.org/10.1515/9780228017424 [in Ukrainian].

Oshurkevych, O., Rybak, Yu. (2002). Lirnytski pisni z Polissia: materialy do vyvchennia lirnytskoi tradytsii zapysy, uporiadkuvannia Oleksy Oshurkevycha. Notni transkryptsii Yuriia Rybaka [Lyrnytsky Songs from Polissia: Materials for the Study of the Lyrnytsky Tradition of Recording, Arranged by Oleksa Oshurkevich. Sheet Music Transcriptions by Yuriy Rybak]. Rivne. [in Ukrainian].

Przerembski, Zb. J. (Ed.). (2015). Etnomuzykologia na przełomie tysiącleci: historia, teoria, metodologia – Еτнoмyзикoлoгiя нa злaмi τиcячoлiτь: icτopiя, τeopiя, мeτoдoлoгiя. Wrocław. [in Poland].

Stęszewski, J. (1965). Chmiel: szkic problematyki etnomuzycznej wątku. «Muzyka». T. X, nr 1, 3–33. [in Poland].

Tsekhmistruk, Yu. (2006), Lukaniuk, B. (Red.). Narodni pisni Volyni: Fonohrafichni zapysy 1936–1937 rokiv [Folk Songs of Volhynia: Phonographic Recordings of 1936–1937]. 480 p.: not., il. + CD. Lviv; Rivne. [in Ukrainian].

Vahnina, L. (Ed.). (2002). Pieśni Ludowe Polaków Ukrainy. Pisenna kultura polskoi diaspory Ukrainy [Song Culture of the Polish Diaspora of Ukraine]. Kyiv: Holovna spetsializovana redaktsiia literatury movamy natsionalnykh menshyn Ukrainy. [in Ukrainian].

Windakiewiczowa, H. (1934). Zagadnienie chronologizacji pieśni ludowych polskich. «Ziemia», nr 12, 298–301.

Żerańska-Kominek, S. (Red.). (1990). Kultura muzyczna mniejszości narodowych w Polsce. Litwini, Białorusini, Ukraińcy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. [in Poland].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22

Номер

Розділ

Статті