Етномузикологія України на зламі ХХ-ХХІ століть (1991–2022): наука, видання, конференції

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31318/2522-4212.2022.17.270892

Ключові слова:

українська етномузикологія 1991–2022, напрями українських етномузикологічних досліджень, українські етномузичні видання, етномузикологічні конференції, історія української музичної культури

Анотація

У другій частині аналітичного огляду української музичної фольклористики періоду Незалежності розглянуто наукову, видавничу та конференційну діяльність українських учених. Зокрема, охарактеризовано важніші дослідницькі напрями (теорія етномузикології, ареально-типологічні дослідження, історичні студії, органологія, етнохореологія, ресурсознавство, етнокультурологія та соціологія, народномузична культура етнічних меншин в Україні, професійна музика усної традиції Сходу, народномузична акустика та ін.) та їх представників, описано основні етномузичні видання (періодика, збірники наукових статей, видання або перевидання спадщини попередників, народномузичні збірки вокального та інструментального українського фольклору, епістолярна спадщина та ін.), конференційну діяльність українських етномузикологів в Україні та за кордоном.

Посилання

Bohlman, Philip V. (2019). World Music: A Very Short Introduction [Transl. from Eng. by Olga Kolomyets]. Lviv. 272 p. [in Ukrainian].

Cheremskyj, K. (2002). Shlyakh zvychayu [The Way of Custom]. 443 p. Kharkiv [in Ukrainian].

Cherkaskyj, L. (2003). Ukrayinski narodni muzychni instrumenty [Ukrainian folk Musical Instruments]. Kyiv. 264 p. [in Ukrainian].

Dobrianska, L. (2019). Innovatsiina etnomuzykolohichna diialnist PNDLME ta KMF uprodovzh 1990–2004 rokiv: naukovi studii [Innovative activity of the PSRLME and DMF during 1990–2004 years: scientific work]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 15, 9–44. Lviv. https://doi.org/10.33398/2523-4846-2019-15-1-9-43 [in Ukrainian].

Dovhaliuk, І. (2000). Osyp Rozdolskyj: Muzychno-etnohrafichnyy dorobok [Osyp Rozdolsky: Musical-Ethnographic Heritage]. Lviv. 154 p. [in Ukrainian].

Dovhaliuk, І. (2016). Fonohrafuvannia narodnoi muzyky v Ukraini: istoriia, metodolohiia, tendentsii [Phonographing Folk Music in Ukraine: History, Methodology and Tendencies]. Lviv. 650 p. [in Ukrainian].

Dovhaliuk, І. (Ed.). (2019). 25-littia lvivskoi Kafedry muzychnoi folklorystyky ta Problemnoi naukovo-doslidnoi laboratorii muzychnoi etnolohii: istoriia – personalii – dorobok [25th Anniversary of the Lviv Department of Musical Folkloristics and the Research Scientific-Researching Laboratory of Musical Ethnology: History – Personalities – Works]. Lviv. 160 p. [in Ukrainian].

Dovhaliuk, І., Dobrianska, L. (2021). Ethnomusicology of Ukraine at The Turn of XX–XXI Centuries (1991–2021): Centers, Pedagogy, Documentation. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology]. Iss. 16, 5–23. Kyiv. [in Ukrainian].

Dutchak, V. (2013). Bandurne mystetstvo ukrayinskoho zarubizhzhya XX–pochatku XXI stolittya [Bandur Art of Ukrainian Abroad in the 20th–Beginning of the 21st Centuries]. Ivano-Frankivs’k. 488 p. [in Ukrainian].

Etnomuzyka [Ethnomusic]. (2006–2021). Lviv. See also: Etnomuzyka [Ethnomusic]. Retrieved November, 05, 2022, from http://ethnomusic.com.ua. [in Ukrainian].

Hrypych, S., Shikhovtsova, I. (Comp.). (2012). Suprun-Yaremko Nadiya Onysymivna: Bibliohrafichnyj pokazhchyk [SuprunYaremko Nadiya Onysymivna: Bibliographic Index]. Rivne: RDHU. 125 p. [in Ukrainian].

Hrytsa, S. (2000). Folklor u prostori ta chasi: Vybrani statti [Folklore in Space and Time: Selected Articles]. Ternopil. 224 p. [in Ukrainian].

Hrytsa, S. (2002). Transmisiia folklornoi tradytsii: Etnomuzykolohichni rozvidky [Transmission of Folk Tradition: Ethnomusicological Explorations]. Kyiv; Ternopil. 236 p. [in Ukrainian].

Ivanytskyi, А. (1997). Ukrainska muzychna folklorystyka [Ukrainian Musical Folkloristic]. Kyiv. 392 p. [in Ukrainian].

Ivanytskyi, А. (2009). Istorychnyy syntaksys folkloru [Historical Syntax of Folklore]. Vinnytsia. 404 p. [in Ukrainian].

Khai, М. (2011а). Muzychno-instrumentalna kultura ukrayintsiv (folklorna tradytsiya) [Musical and Instrumental Culture of Ukrainians (Folklore Tradition)]. Drohobych. 537 p. [in Ukrainian].

Khaj, М. (2011б). Ukrayinska instrumentalna muzyka usnoyi tradytsiyi [Ukrainian Instrumental Music of the Oral Tradition]. Kyiv; Drohobych. 467 p. [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2020). Obriadovi melodii ukraintsiv u konteksti sloviano-baltskoho rannotradytsiinoho melomasyvu: typolohiia i heohrafiia [Ritual Melodies of the Ukrainians in the Context of the Slavic-Baltic Early-Traditional Melomassive: Typology and Geography]. Vol. 1: Monograph. (with DVD). Kyiv. 360 p. [in Ukrainian].

Klymenko, І. (2010). Dyskohrafiya ukrayinskoyi etnomuzyky (avtentychne vykonannya). 1908–2010. 1908–2010 [Discography of Ukrainian Ethnic Music (Authentic Performance). 1908–2010]. Kyiv. 360 p. [in Ukrainian].

Klymenko, І., Murzyna, О. (2008). Kyivska laboratoriia etnomuzykolohii. 1992–2008. [Kyiv Laboratory of Ethnomusicology. 1992–2008]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology]. Iss. 3. Kyiv. 153 p. [in Ukrainian].

Konferentsiyi doslidnykiv narodnoyi muzyky chervonoruskykh (halytsko-volodymyrskykh) ta sumizhnykh zemel (1990–1997, 2010, 2017). [Conferences of Folk Music Researchers of Chervona Rus’ (Halychyna and Volodymyria) and Neighboring Lands]. Lviv. [in Ukrainian].

Kushpet, V. (2007). Startsivstvo: mandrivni spivtsi-muzykanty v Ukrayini (ХІХ – poch. ХХ st.) [Startsivstvo: Traveling SingersMusicians in Ukraine (in the 19th– Beginning of the 21st Centuries)]. Kyiv. 592 p. [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (1991). Pro osnovnyj fond pysemnykh dzherel muzychno-etnografichnoyi informaciyi [On the main fund of the written sources of ethnomusical information]. Druha konferentsiia doslidnykiv narodnoi muzyky chervonoruskykh (halytskovolodymyrskykh) zemel: Poliovi doslidzhennia [The Second Researchers’ Conference on Folk Music of Chervona Rus’ (Halychyna and Volodymyria)], 45–53. Lviv. [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (1994). S. Ludkevych and Lviv school of ethnomusicology. Typological Classification of Tunes. Advanced Systems for Arranging Folklore Stocks: Abstracts of the First International Ethnomusicologists’ Conference, 6–7. Vilnius. (1994, December 1–3). [in English].

Lukaniuk, B. (2006). Materialy do bibliohrafiyi polskoyi etnomuzykolohiyi ХІХ–ХХ st. [Materials for the Bibliography of Polish Ethnomusicology of the 19th–20th Centuries]. Lviv. 192 p. [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (2016). Rytmichna variatsiynist u pisennomu folklori [Rhythmical Variation in Folk Songs]. Lviv. 208 p. [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (2017). Muzychnyj chasokilkisnyj rytm [Musiсal Quantitative Rhythm]. Lviv. 304 p. [in Ukrainian].

Matsievskyj, І. (2012). Muzychni instrumenty hutsuliv [Hutsul Musical Instruments]. Vinnytsia. 464 p. [in Ukrainian].

Myshanych, М. (2021). Zibrannya prats [Collection of Works]. Lviv. 176 p. [in Ukrainian].

Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology] (1998–2021). Kyiv. See also: Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology]. Retrieved November, 05, 2022, from http://ethnomusicology.com.ua. [in Ukrainian].

Protasova, S. (2020). Doslidnytski tendentsii v robotakh ukrainskykh etnomuzykolohiv (2008–2018) [Research Trends in the Works of Ukrainian Ethnomusicologists (2008–2018)]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnologhy]. Iss. 15, 54–67. Kyiv. https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219364 [in Ukrainian].

Rybak, Yu. Metodyka arealno-typolohichnykh doslidzhen v etnomuzykolohii. Dosvid lvivskoi shkoly [The methodology of arealtypological investigation in ethnomusicology. Experience of the Lviv school]. Etnomuzyka [Ethnomusic]. Iss. 3, 9–22. Lviv. [in Ukrainian].

Shevchuk, Ol. (2017). Suchasnyi tsentr ukrainskoi etnomuzykolohii (do 25-richchia diialnosti Laboratorii etnomuzykolohii NMAU imeni P. I. Tchaikovskoho) [The current center of Ukrainian ethnomusicology (dedicated to the 25th anniversary of the activity of the Laboratory of ethnomusicology at the Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music)]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology]. Iss. 12, 117–121. Kyiv. https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132584 [in Ukrainian].

Shevchuk, Ol., Filts, B. (Execut. eds). (2016). Istoriya ukrayinskoi muzyky: u 7 tomah. Tom 1: Vid naydavnishykh chasiv do XVIII stolittia. Knyha 1: Narodna muzyka [History of Ukrainian Music: in 7 volumes. Vol. 1: From Ancient Times to the 18th Century. 1st Book: Folk Music]. Kyiv: M. Rylskyi Institute of Art, Folklore Studies and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine. 440 р. [in Ukrainian].

Smoliak, О. (2001, 2004). Vesnyana obryadovist Zakhidnoho Podillya v konteksti ukrayinskoyi kultury [Spring Rituals of Western Podillia in the Context of Ukrainian Culture]. 296+392 p. Ternopil. [in Ukrainian].

Storozhuk, А. (1998). Klyment Kvitka (lyudyna – pedahoh – vchenyy) [Klyment Kvitka (Person – Pedagog – Scientist)]. Kyiv. 100 p. [in Ukrainian].

Suprun-Yaremko, N. (2005). Ukrayintsi Kubani ta yikhni pisni [Kuban Ukrainians and Their Songs]. Kyiv. 784 p. [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. (2013). Slidamy mandrivnykh muzykantiv [In the Footsteps of Traveling Musicians]. Kirovograd; Kyiv. 108 p. [in Ukrainian].

Yaremko, B. (2014). Sopilkova muzyka hutsuliv [Hutsul Pipe Music]. Lviv. 180 p. [in Ukrainian].

Yarmola, V. (2014). Skrypkova tradytsiya Rivnensko-Volynskoho Polissya [The Violin Tradition of the Rivne-Volyn Polissia]. Lviv. 232 p. [in Ukrainian].

Yefremova, L. (2009–2011). Chastotnyy kataloh ukrayinskoho pisennoho folkloru: u 3-kh ch. [Frequent Catalog of Ukrainian Song Folklore, In 3 vols] 720 р.+480 р.+511 p. Kyiv. [in Ukrainian].

Yuzefchyk, О. (2004). Diyalnist Kabinetu muzychnoyi etnohrafiyi VUAN u konteksti rozvytku ukrayinskoyi muzychnoyi folklorystyky kintsya XIX–pershoyi tretyny XX st. [Activities of the Department of Musical Ethnography of the Ukrainian Academy of Sciences in the context of the development of Ukrainian Musical Folkloristics of the End of the 19th and the First Third of the 20th Centuries ]. Kyiv. 200 p. [in Ukrainian].

Zinkiv, І. (2013). Bandura yak istorychnyy fenomen [Bandura as a Historical Phenomenon]. Kyiv. 448 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-17

Номер

Розділ

Розділ І. Історія етномузикознавства. Портрети видатних виконавців та вчених. Етнокультурні процеси