Типи й ареали побутування зимових обрядових наспівів Середньої Волині

Автор(и)

  • Olena Serko Рівненський музичний фаховий коледж Рівненського Державного Гуманітарного Університету, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4361-2640

DOI:

https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219410

Ключові слова:

зимові обрядові наспіви, Середня Волинь, мелотип, мелоареал

Анотація

В роботі проаналізовано мелотипи та ареали побутування пісень зимового обрядового циклу малодослідженої території Середньої Волині. Ця стаття є спробою авторки апробувати результати дослідження місцевого традиційного зимового репертуару до класифікації, запропонованої І. Клименко (2017). Розглянуто структурну специфіку творів та виділено 9 мелотипів, що належать до 7 базових типологічних макрогруп. Картографування результатів дослідження деталізує та уточнює загальну мелотипологічну картину цього терену та підводить до попередніх висновків про виявлення окремих сублокальних традицій, кордоном яких є р. Горинь.

Статтю доповнено нотними прикладами та картосхемами, що унаочнюють (ілюструють) мелотипологічну та мелоареалогічну картину зимових наспівів досліджуваної території.

Біографія автора

Olena Serko, Рівненський музичний фаховий коледж Рівненського Державного Гуманітарного Університету

Олена Серко

Посилання

Fedoryshyn, M. (Ed.) (1993). Zironka yasna na nebi siaie: koliadky i shchedrivky, zapysani na Rivnenshchyni Viktorom Kovalchukom [A Bright Star in the Sky Shines: Carols and Christmas Carols Recorded in Rivne Region by Viktor Kovalchuk]. Rivne. 80 p. [in Ukrainian].

Hoshovskyi, V. (1971). Tipyi ukrainskih kolyadok i ih strukturno-ritmicheskie raznovidnosti u slavyan [Types of Ukrainian carols and their structural and rhythmic varieties among the Slavs]. In the book U istokov narodnoy muzyiki slavyan [At the Origins of Folk Music of the Slavs], pp. 81–138. Moskow. [in Russian].

Hryniuk, P., Sydorin, A. (Ed.) (1987). Ukrainska RSR: Administratyvno-terytorialnyi ustrii: na 1 sichnia 1987 roku [Ukrainian SSR: Administrative-Territorial System: as of January 1, 1987]. Kyiv, 504 p. [in Ukrainian].

Kvitka, K. (1971). Pesni ukrainskih zimnih obryadovyih prazdnestv [Songs of Ukrainian winter ritual festivals]. Izbrannyie trudyi v 2-h tomah [Selected works in 2 volumes], Vol. 1, pp. 105–160. Moskow. [in Russian].

Klymenko, I. (2012). Zymovyi obriadovo-pisennyi tsykl v ukraintsiv: kliuchovi formy ta yikh kartohrafuvannia (Do problemy vizualizatsii meloanalitychnykh parametriv na heohrafichenykh kartakh) [Ukrainians’ winter ritual-song cycle: key forms and their mapping (to the problem of the meloanalytical parameters visualization on geographical maps)]. Problemy etnomuzykolohyi [Problems of Music Ethnology]. Iss. 7, 109–121. Kyiv. [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2013). Alhorytm monohrafichnoho vyvchennia kliuchovykh slovianskykh obriadovo-pisennykh form («makrotypiv») (na prykladi koliadok z virshem 5+5+3). [Algorithm of monographic study of the key slavic ritual song forms (of the “macrotypes”)(on the example of koliadky with 5 + 5 +3 verse)]. Problemy etnomuzykolohyi [Problems of Music Ethnology]. Iss. 8, pp. 45–63. Kyiv. [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2016). Ukrainska zymova makroarealohiia v konteksti sloviano-baltskoho rannotradytsiinoho melomasyvu (SBRM). Chastyna 1. [Ukrainian winter time macroarealogy in the context of slavic-baltic earlytraditional music massiv (SBEM). Part 1]. Problemy etnomuzykolohyi [Problems of Music Ethnology], Iss. 11, 15– 20. Kyiv. [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2017). Ukrainska zymova makroarealohiia v konteksti sloviano-baltskoho rannotradytsiinoho melomasyvu (SBRM). Chastyna 2: Indeksovanyi reiestr zymovykh meloform [Ukrainian winter macroareology in the context of the Slavic-Baltic early traditional melody (SBRM). Part 2: Indexed register of winter meloforms]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology], Iss. 12, 8–18; atlas A1–A7. Kyiv. https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132084 [in Ukrainian].

Koval, V. (2006). Do pytannia pro transformatsiiu shchedrivkovykh form (za materialamy z okolyts na pivnichnyi zakhid vid Horhan) [On the question of the transformation of Christmas forms (according to materials from the area northwest of Gorgan)]. Etnomuzyka [Ethnomusicology], 1, 49–60. Lviv. [in Ukrainian].

Koval, V. (2013). Transformatsiino-modyfikatsiini protsesy v 13-skladovykh koliadkakh (za materialamy z okolyts na pivnichnyi zakhid vid Horhan) [Transformation and modification processes in 13-component carols (based on materials from the area northwest of Gorgan)]. Problemy etnomuzykolohyi [Problems of Music Ethnology]. Iss. 8, 64–75. Kyiv. [in Ukrainian].

Kolessa, F. (1970). Starynni melodii ukrainskykh obiardovykh pisen [Ancient melodies of Ukrainian ritual songs]. Muzykoznavchi pratsi [Musicological works], pp. 383–392. Kyiv. [in Ukrainian].

Kolodiuk, A. (2017). Tradytsiini zymovi naspivy serednoho mezhyrichchia Horyni ta Sluchi: zberezhenist ta suchasnyi stan [Traditional winter songs of the middle rivers Goryn and Sluch: preservation and modern state]. Problemy etnomuzykolohyi [Problems of Music Ethnology]. Iss. 12, 66–70. Kyiv. [in Ukrainian].

Koropnichenko, H. (2009). Tradytsiini zymovi naspivy Kyivshchyny: koliadky (v konteksti doslidzhennia perekhidnykh zon) [Kyiv region traditional winter tunes: Koliadky (in the context of the transition zone investigions]. Problemy etnomuzykolohyi [Problems of Music Ethnology]. Iss. 4, 132–153. Kyiv. [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (1990). Pytannia metodyky heohrafichnoho etnomuzykoznavstva i etnohrafichne raionuvannia zakhidnoukrainskykh zemel [Questions of methods of geographical ethnomusicology and ethnographic zoning of western Ukrainian lands]. Persha konferenciya doslidnykiv narodnoi muzyky zakhidnoukrainskykh zemel [The First Conference for Researchers of Folk Music in western Ukrainian Lands: Materals], 5–8. Lviv. [in Ukrainian].

Lukashenko, L. (2008). Zymovi obriadovi naspivy Pivnichnoho Pidliashshia [Winter rituals of Northern Podlasie]. Etnomuzyka [Ethnomusicology], 4, 57–72. Lviv. [in Ukrainian].

Martynovska, M. (2005). Mii krai pisennyi – Zdovbytsia moia : folklornyi zbirnyk [My Singing Land – My Zdobutsya: Folklore Collection]. Rivne. 76 p. [in Ukrainian].

Movchaniuk, D. (2020). Pisni richnoho kola v tradytsii sela Somaky Slavutskoho raionu Khmelnytskoi oblasti. [Songs of the annual circle in the tradition of the village of Siomaki, Slavuta district, Khmelnytsky region]. Materialy shchorichnoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii profesorskoho skladu, doktorantiv, aspirantiv, mahistriv ta studentiv «Muzyka v dialozi z suchasnistiu: mystetski, pedahohichni, komunikatsiini aspekty muzychnoi kultury Ukrainy KhKhI stolittia» [Proceedings of the annual scientific-practical Internet conference of professors, doctoral students, graduate students, masters and students «Music in dialogue with modernity: artistic, pedagogical, communication aspects of musical culture of Ukraine in the XXI century»], pp. 82–88. KNUCA. Science head M. Skazhenyk. Kyiv. [in Ukrainian].

Parkhomenko, T. (2008). Kalendarni zvychai ta obriady Rivnenshchyny [Calendar Customs and Rites of Rivne Region]. Rivne. 182 p. [in Ukrainian].

Pastushenko, A. (Ed.). (2011). Ukrainska narodna pisenna spadshchyna Rivnenshchyny i Ternopilshchyny : zbirn. narodnykh pisen [Ukrainian Folk Song Heritage of Rivne and Ternopil Regions: Folk Songs Ccollection]. Ternopil. 280 p. [in Ukrainian].

Rybak, Yu. (2001). Zymovi meloformy v narodnopisennii kulturi verkhnoprypiatskoho baseinu [Winter meloforms in the folk song culture of the Upper Pripyat basin]. Polissieznavstvo: naukovi folklorno-etnolohichni ta mystetstvoznavchi studii [Polysseznavstvo: scientific folklore-ethnological and art studies], pp. 18–25. Rivne. [in Ukrainian].

Serko, E. (2019). Zimnie napevyi Sredey Volyini [Winter tunes of Central Volyn]. Voprosyi muzyikalnoy kulturyi i iskusstva v sovremennyih issledovaniyah: nauchnyie trudyi Belorusskoy gosudarstvennoy akademii muzyiki [Questions of Musical Culture and Art in Modern Research: Scientific Works of the Belarusian State Academy of Music]. Iss. 46, pp. 50–64. Minsk. [in Russian].

Skazhenyk, M. (2017). Meloarealy rannotradytsiinykh zymovykh naspiviv baseinu Uborti (Serednie Polissia) [Areas of of early traditional winter-time tunes in the Ubort‘ River basin (Middle Polissya)]. Problemy etnomuzykolohyi [Problems of Music Ethnology]. Iss. 12, 41–53. Kyiv. [in Ukrainian].

Skazhenyk, M. (2018). Shchedrovki-ioniki v basseine reky Ubort` (Srednee Polesie): kompozitsionnye i zvukovysotnye raznovidnosti. [Shchedrovka-ionic in the Ubort` River Basin (Middle Polissya): compositional and pitch variations] Tradicija ir Dabartis. [Tradition & Contemporarity]. Iss. 13, 81–97. Klaipeda. [in Russian].

Suprun-Yaremko, N. (Ed.). (2013). Narodni pisni Rivnenshchyny (fonohrafichnyi zbirnyk) [Folk Songs of Rivne Region (Phonographic Collection)]. Rivne. 460 p. [in Ukrainian].

Stoliarchuk, B. (Ed.). (1992). Oi tsvite kalyna: narodni pisni Rivnenshchyny [Oh, Guelder Rose Blooms: Folk Songs of Rivne Region]. Rivne. 104 p. [in Ukrainian].

Tsekhmistruk, Yu. (2006). Narodni pisni Volyni: Fonohrafichni zapysy 1936-1937 rokiv [Folk Songs of Volyn: Phonographic Records of 1936-1937]. Lviv, Rivne. 480 p. [in Ukrainian].

Yefremov, Ye. (1997). Rytmostrukturni typy kalendarnykh naspiviv na Kyivskomu Polissi [Rhythmostructural types of calendar melodies in Kyiv Polissya]. Polissia Ukrainy: Materialy istoryko-etnohrafichnoho doslidzhennia [Polissya of Ukraine: Materials of Historical and Ethnographic Research]. Iss. 1: Kyiv Polissya, 245–259. Lviv [in Ukrainian].

Yefremov, Ye., Klymenko, I. (Ed.). (2016). Problemy etnomuzykolohyi: zbirn. nauk. statei z atlasom [Problems of Music Ethnology: Collection of Scientific Articles with Atlas], Iss. 11. Kyiv, 108 p. [in Ukrainian].

Yefremov, Ye., Klymenko, I. (Ed.). (2017). Problemy etnomuzykolohyi: zbirn. nauk. statei z atlasom [Problems of Music Ethnology: Collection of Scientific Articles with Atlas], Iss. 12. Kyiv, 136 p. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-29

Номер

Розділ

Розділ ІІІ. Типологія та географія зимових наспівів