Історико- й культурно-стильові пограниччя в українській етномузиці

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219346

Ключові слова:

етномузика, музичний фольклор, стратифікація етнокультурного простору, пограниччя, фронтир, інтерференція, міжкультурна трансмісія, асиміляція

Анотація

Актуальна в сучасній гуманітаристиці парадигма погранич розглядається автором як можливий інструмент осмислення етномузичних явищ, що виникають на перетині культур – як усередині фольклору, так і на його межах. Завданнями роботи є, окрім самої постановки питання, також спроба типології культурних і культурно-стильових погранич у музичному фольклорі, характеристика їхньої специфіки і властивостей – а рівно й опис форм та способів їх відбиття у всякого роду порубіжних і кроскультурних фольклорних текстах.

Біографія автора

Oleksandr Tereshchenko, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського

Олександр Терещенко

Кіровоградський державний музей музичної культури ім. К. Шимановського

Посилання

Aza, L, Bekeshkina, I., Vyshniak, O. etc. (2010). Subkulturna variatyvnist ukrainskoho sotsiumu [Subcultural Variability of Ukrainian Society], 288 p. Kyiv [in Ukrainian].

Bogatyrev, P., Jacobson, R. (1971). Folklor kak osobaya forma tvorchestva [Folklore as a special form of creativity]. In the book: P. Bogatyrev. Voprosyi narodnogo tvorchestva [Questions of Folk Art], pp. 369–383. Moscow [in Russian].

Bukalo, N., Lukanyuk, B. (2012). Mykhailo Verbytskyi yak zbyrach narodnykh pisen [Mykhailo Verbytsky as a collector of folk songs]. Visnyk Lvivskoho universytetu [The Bulletin of Lviv University], Iss. 11, 184–202. Lviv [in Ukrainian].

Chistov, K. (1979). Folklor i kultura etnosa [Folklore and culture of the ethnos]. Sovetskaya etnografiya [Soviet Ethnography], 4, 3–11 [in Russian].

Dorohova, E. (2015). Problema avtorstva v russkoy traditsionnoy muzyikalnoy kulture XIX–XX vekov [The problem of authorship in the Russian traditional musical culture of the XIX-XX centuries]. Funktsionalno-strukturalnyiy metod P. G. Bogatyireva v sovremennyih issledovaniyah folklora: Sbornik statey i materialov [Functionalstructural Method of P. G. Bogatyrev in Modern Studies of Folklore: Collection of Articles and Materials], pp. 127–136. Moscow [in Russian].

Hrytsa, S. (1994). Endohenna pryroda folkloru [Endogenous nature of folklore]. Filosofska i sotsiolohichna dumka [Philosophical and Sociological Thought], 7–8, 62–80 [in Ukrainian].

Hrytsa, S. (2000a). Folklornyi protses u dynamitsi [Folklore process in dynamics]. Folklor u prostori ta chasi: Vybrani statti [Folklore in Space and Time: Selected Articles], pp. 32–39. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Hrytsa, S. (2000b). Funktsionalnyi bahatorivnevyi analiz narodnoi tvorchosti [Functional multilevel analysis of folk art]. Folklor u prostori ta chasi: Vybrani statti [Folklore in Space and Time: Selected Articles], pp. 52–60. Ternopil: Aston [in Ukrainian]

Hrytsa, S. (2000c). Chasovi i terytorialni nasharuvannia v ukrainskii slovesno-muzychnii epitsi [Temporal and territorial layers in Ukrainian verbal and musical epics]. Folklor u prostori ta chasi: Vybrani statti [Folklore in Space and Time: Selected Articles], pp. 120–137. Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Hrytsa, S. (2002a). Sotsiolohichnyi napriamok v etnomuzykolohii [Sociological direction in ethnomusicology]. Transmisiia folklornoi tradytsii: etnomuzykolohichni rozvidky [Transmission of Folk Tradition: Ethnomusicological Explorations], pp. 81–100. Kyiv-Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Hrytsa, S. (2002b). Chas i prostir u folklori, yoho stratyfikatsiia u zviazku z etnohrafichnym rehionuvanniam Ukrainy [Time and space in folklore, its stratification in connection with the ethnographic regionalization of Ukraine]. Transmisiia folklornoi tradytsii: etnomuzykolohichni rozvidky [Transmission of Folk Tradition: Ethnomusicological Explorations], pp. 7–32. Kyiv-Ternopil: Aston [in Ukrainian].

Hrytsa, S. (2004). Usno-pysemni tradytsii u slovianskomu epichnomu vykonavstvi [Oral and written traditions in slavic epic performance]. Studii mystetstvoznavchi. Chyslo 4 [The Art Studies. Numeric 4], 17–25. Kyiv [in Ukrainian].

Ivanovska, O. (2011). Rol folklornoi transmisii v samoorhanizatsii folkloru [The role of folklore transmission in the self-organization of folklore]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Literaturoznavstvo, movoznavstvo, folklorystyka [The Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Literary Studies, Linguistics, Folklore], 22, 49–51. Kyiv [in Ukrainian].

Kvitka, Kl. (1907). Zbyrnyk narodnykh Ukraynskykh pisen dlia narodnykh khoriv. P. Demutskoho. 1-y desiatok. Kyiv, 1906. Tsina 10 kop. [Collection of folk Ukrainian Songs for folk choirs. P. Demutsky. 1st dozen. Kyiv, 1906. Price 10 kopecks]. Ridnyi krai (Poltava) [Native Land (Poltava)], № 3, 11–12. [Electronic reprint: In the book B. Lukaniuk. (Ed.). (2010). Klyment Kvitka. Zibrannia prats. Pryzhyttievi publikatsii (1902–1941) [Klyment Kvitka. Collection of Works. Lifetime Publications (1902–1941)], pp. 18–36. Lviv. Retrieved from URL: https://sites.google.com/site/zpkkvitky/] [in Ukrainian].

Kvitka, Kl. (1912). Novitnia ukrainska muzychna etnohrafiia [The latest Ukrainian musical ethnography]. Ridnyi krai (Poltava) [Native Land (Poltava)], № 12, 13–16, 16–18; № 14, 14–19; № 15, 15–20; № 18, 22–24; № 19, 10– 16. [Electronic reprint: In the book B. Lukaniuk. (Ed.). (2010). Klyment Kvitka. Zibrannia prats. Pryzhyttievi publikatsii (1902–1941) [Klyment Kvitka. Collection of Works. Lifetime Publications (1902–1941)], pp. 14–17. Lviv. Retrieved from URL: https://sites.google.com/site/zpkkvitky/] [in Ukrainian].

Kvitka, Kl. (1925). Vstupni uvahy do muzychno-etnohrafichnykh studii [Introductory remarks on music and ethnographic studies]. Zapysky Etnohrafichnoho tovarystva [Notes of the Ethnographic Society], book 1, pp. 8– 27. [Electronic reprint: In the book: B. Lukaniuk. (Ed.). (2010). Klyment Kvitka. Zibrannia prats. Pryzhyttievi publikatsii (1902–1941) [Klyment Kvitka. Collection of Works. Lifetime Publications (1902–1941)], pp. 137– 152. Lviv. Retrieved from URL: https://sites.google.com/site/zpkkvitky/] [in Ukrainian].

Koropnichenko, H. (1998). Perekhidna zona yak obiekt meloheohrafii (za materialamy vesilnykh naspiviv mezhyrichchia Tetereva ta Irpenia) [Transition zone as an object of melogeography (according to the materials of wedding melodies between the rivers Teterev and Irpen)]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology], Iss. 1, 137–165. Kyiv [in Ukrainian].

Koropnichenko, H. (2009). Tradytsiini koliadni naspivy Kyivshchyny v konteksti doslidzhennia perekhidnykh zon [Traditional Christmas carol melodies of Kyiv region in the context of the study of transition zones]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology], Iss. 4, 131–153. Kyiv [in Ukrainian].

Koropnichenko, H. (2019). Strukturno-heohrafichna kharakterystyka vesnianykh naspiviv v konteksti vyvchennia perekhidnykh zon. 1. Rytfomormuly stabilnoho sylabochyslennia [Structural and geographical characteristics of spring melodies in the context of studying transitional zones. 1. Rhythm formulas of stable force calculation]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology], Iss. 14, 192–198. Kyiv [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31318/2522-4212.2019.14.183860.

Kryvytska, O. (2015). Dyskurs pohranychchia v sotsiokulturnykh doslidzhenniakh: teoretyko-metodolohichni aspekty [Frontier discourse in sociocultural research: theoretical and methodological aspects]. Naukovi zapysky IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [Scientific Notes of the Institute of Political and Ethnonational Studies Named аfter I. F. Kuras, NAS of Ukraine], 4 (78), 173–197. Kyiv [in Ukrainian].

Kryvytska, O. (2016). Doslidzhennia pohranychchia u konteksti paradyhmy prostoru [Border research in the context of space paradigm]. Naukovi zapysky IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [Scientific Notes of the Institute of Political and Ethnonational Studies Named аfter I. F. Kuras, NAS of Ukraine], 2, 77–90. Kyiv [in Ukrainian].

Lapin, W. (1989). Russkaya krestyanskaya muzyikalnaya traditsiya i gorod (K postanovke problemyi slobodskogo folklora) [Russian peasant musical tradition and the city (On the formulation of the problem of suburban folklore)]. In the book: Kovnatskaya, L. (Ed.). Traditsii muzyikalnoy nauki [Traditions of Musical Science], pp. 70–88. Leningrad [in Russian].

Lukashenko, L. (2017). Tradytsiina pisenna kultura pivnichnoho Pidliashshia: do definitsii poniat «pohranychchia», «marhinaliia» [Traditional song culture of northern Podlasie: to the definition of «border», «marginalia»]. Desiata konferentsiia doslidnykiv narodnoi muzyky chervonoruskykh (halytsko-volodymyrskykh) ta sumizhnykh zemel: Materialy [Tenth Conference of Researchers of Folk Music of the Red Russian (Galician-Vladimir) and Adjacent Lands: Materials], pp. 110–122. Lviv [in Ukrainian].

Mazurenko, A. (2013). Pereintonuvannia yak fenomen doslidnytskoi interpretatsii folklornoho tekstu. Do pytannia pro vilnyi zvukovysotnyi strii [Re-intonation as a phenomenon of research interpretation of a folklore text. On the question of free pitch system]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology], Iss. 9, 183–195. Kyiv [in Ukrainian].

Matsievsky, I. (Сomp.). (1991). Pytannia doslidzhennia ta zberezhennia muzychnoho folkloru Khersonshchyny: Zb. referativ Vsesoiuzn. nauk.-prakt. konf [Questions of Research and Preservation of Musical Folklore of Kherson Region: Coll. Abstracts All-Union Scientific-Practical Conf.]. St. Petersburg [in Ukrainian].

Morgenstern, U. (2019). The Role and Development of Musical Instruments in European Folk Music Revival and Revitalization Movements. Some Common Trends in Traditional Music and Dance in Contemporary Culture(s), pp. 10–27. Nitra: Constantine the Philosopher University [in English].

Neklyudov, S. (2009). Kak rabotaet narodnaya traditsiya [intervyu s direktorom Tsentra tipologii i semiotiki folklora Rossiyskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta, professorom RGGU, glavnyim redaktorоm zhurnala «Zhivaya starina» Sergeem Neklyudovyim v radioperedache «Nauka.2.0»; proveli A. Kuzichev, B. Dolgin, D. Itskovich] [How the Folk Tradition Works [interview with Sergei Neklyudov, the director of the Center for Typology and Semiotics of Folklore of the Russian State Humanitarian University, professor of the RSHU, editor-in-chief of the Zhivaya Starina magazine in the «Nauka.2.0» radio broadcast; conducted by A. Kuzichev, B. Dolgin, D. Itskovich]. Retrieved from URL: https://polit.ru/article/2009/07/16/folklore/ [in Russian].

Ovsiyuk, O. (2018). Doslidzhennia kyivskoho peredmistia v paradyhmi pohranychchia (na prykladi m. Irpenia) [Research of the Kyiv suburb in the border paradigm (on the example of Irpen)]. Ukrainoznavstvo [Ukrainian Studies], 4 (69), 136–147. Kyiv. DOI: 10.30840/2413-7065.4(69).2018.153836 [in Ukrainian].

Pelina, G. (2015). Vesilni obriadovi pisni ta koliadky Maramoroshchyny: typolohiia etnomuzychnykh kordoniv [Wedding ritual songs and carols of Maramures region: typology of ethnomusical borders]. Scientific Bulletin of the National. Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho: zb. nauk. pr. [National Music Academy of Ukraine Named аfter P. I. Tchaikovsky: Collection of Scientific Works], 116, 128– 136. Kyiv [in Ukrainian].

Pelina, H. (2017). Tradytsiina muzychna kultura Maramoroshchyny v aspekti etnokulturnoho pohranychchia [Traditional Musical Culture of Maramures Region in the Aspect of Ethnocultural Frontier [Dissertation of the candidate of art history (17.00.03)]. Kyiv: National Academy of Music named after P. I. Tchaikovsky [in Ukrainian].

Propp, V. (1976). Spetsifika folklora [Specificity of folklore]. In the book: Folklor i deystvitelnost [Folklore and Reality], pр. 16–33. Moscow [in Russian].

Romodin, A. (2019). Tvorcheskaya individualnost v arhaike [Creative individuality in the archaic]. Kalendarnyiy pesenno-obryadovyiy kompleks: istoricheskie korni i polietnicheskiy kontekst: nauchno-metodicheskie materialyi Mezhdunarodnoy konferentsii k 50-letiyu sektora folklora LGITMiK «Traditsionnaya kultura: muzyika, tanets, teatr, obryad» (2019, 14-16 noyabrya) [Calendar song and ritual complex: historical roots and polyethnic context: research and methodological materials of the international conference for the 50th anniversary of the LGITMIK / RIАН folklore section «Traditional culture: music, dance, theater, ritual» (2019, November 14– 16)], 13–27. St. Petersburg: Russian Institute of Аrt Нistory [in Russian].

Ronström, O. (1996). Revival Reconsidered. The World of Music, 38(3), 5–20. Retrieved from URL: www.jstor.org/stable/41699110.

Shevchuk, O. (2003) Do pytannia pro lado-zvukoriadnyi ustrii pisennykh melodii (v aspekti zviazkiv narodnoho y tserkovno-monodiinoho spivu) [On the question of the scale-sound system of song melodies (in the aspect of connections of folk and church-monody singing)]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology], Iss. 2, 58–75. Kyiv [in Ukrainian].

Sklyarska, O. (2009). Metodolohichni ta metodychni aspekty doslidzhennia protsesiv u prykordonnykh raionakh [Methodological and methodological aspects of research processes in border areas]. Visnyk Lvivskoho Universytetu. Seriia heohrafichna [The Bulletin of Lviv University. Geographical Series], 36, 292–300. Lviv [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. (2013). Slidamy mandrivnykh muzykantiv [In the Footsteps of Traveling Musicians]. KirovogradKyiv [in Ukrainian]. Tereshchenko, O. (2014). Velykodnie khrystuvannia z Pidlisnoho: tekst i kontekst [Easter baptism from Pidlisny: text and context]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology], Iss. 9, 119–145. Kyiv [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. (2017). Naddnistrianskyi (ukraino-moldavskyi) novorichnyi obriad «Oranky». Notatky pro syntetychnu pryrodu folkloru [Transdnistrian (Ukrainian-Moldavian) New Year's rite «Oranka». Notes on the synthetic nature of folklore]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology], Iss. 12, 19–35 + 26 notes. Kyiv. https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132095 [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. (2019). Chumatski pisni Peredstepovoho Pravoberezhzhia [Chumack Songs from the Pre-Steppe Zone of the Dnipro River's Right Bank], 184 p. Kropyvnytskyi [in Ukrainian].

Torop, P. (1995). Totalnyiy perevod [Total Translation], 220 p. Tartu: University of Tartu Publishing House [in Russian].

Tiurikova, O. (2004). Rushiinyi komponent folklornoi dynamiky (do vyvchennia folkloru Donechchyny) [The driving component of folklore dynamics (before the study of Donetsk folklore)]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of Music Ethnology], Iss. 2, 294–316. Kyiv [in Ukrainian].

Tiurikova, O. (2012). Pisenna samosvidomist suchasnykh folklornykh vykonavtsiv Donbasu [Song self-consciousness of modern folk performers of Donbass]. Muzychne mystetstvo [Musical Art], 12, 3–16. Donetsk [in Ukrainian].

Vermenych, Ya. (2015). Donbas u konteksti teorii porubizhzhia: sotsiohumanitarnyi analiz [Donbass in the context of border theories: social-humanitarian analysis]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal [Ukrainian Historical Journal], № 1, 108–134. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-29

Номер

Розділ

Розділ І. Питання історії та теорії музичного фольклору