DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2019.14.183857

Загальнорегіональні та вузьколокальні типи формульних наспівів у весільній традиції Слобідщини

Larysa Novykova

Анотація


Стаття присвячена дослідженню стильових рис формульних наспівів весільного чину двох сусідніх сіл Слобідщини – Розсоші та Корбини Івани, які належать відповідно до Великописарівського району Сумської та Богодухівського району Харківської області. Втім результати аналізу морфологічних та агогічних параметрів, дали підстави віднести їх до двох дещо відмінних локально-етнічних типів. За значенням, характером та ступенем розповсюдження один з них доцільно визначити як загальнорегіональний, домінуючий на цій території (с. Корбини Івани). Традиція с. Розсоші, навпаки, є вузьколокальною, а її аналоги розташовані на Слобідській Україні у вигляді розпорошених «крапель», що є результатом так званого «уламкового» заселення цих земель протягом останніх трьох століть.


Ключові слова


Слобідщина; весільна обрядовість; формульні наспіви; загальнорегіональні та вузьколокальні мелотипи і ритмотипи

Повний текст:

PDF

Посилання


Dorohova E. (1982). O roli melodiko-fakturnogo tipa v pesennyh traditsiyah Severskogo Dontsa [About the role of melodiotexture type in the song traditions of the Seversky Donets]. Traditsionnoye narodnoye muzykalnoye iskusstvo i sovremennost. [Traditional folk musical art and modernity]. Iss. 60., pp. 79-92. Proceedings of MGPI them. Gnesin. Moscow. [in Russian].

Goshovskij V. (1971). U istokov narodnoii muzyki slavian [The sources of Slavs folk music]. Moscow. P. 316. [in Russian].

Klymenko I. (2004). Rytmostrukturna systematyka vesilnykh melodiy ukrayinsko-biloruskoho meloarealu [Rhythmostructural systematics of wedding melodies of the Ukrainian-Belarusian melo-reality]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of music ethnology]. Iss. 2, pp. 135-165. Kyiv. [in Ukrainian].

Lukaniuk B. (1979). Kilka zamitok pro tak zvani vesilni zaspivy [A few notes on the so-called wedding ceremonies]. Tretya konferentsiya doslidnykiv chervonoruskyh (halytsko-volodymyrovskyh) ta sumizhnykh zemel [Third conference of researchers of Chervonorussian (Galician-Volodymyr's) and adjacent lands], pp. 3-16. Lviv. [in Ukrainian].

Murzina O. (1995). Ukrayinska protyazhna pisnya v aspekti istorychnoho chasu [Ukrainian long song in the aspect of historical time]. Zbirnyk naukovyh ta naukovo-metodychnyh prats kafedry folkloru ta etnohrafiyi [Collection of scientific and methodological works of the Department of folklore and ethnography], pp. 13-29. Kyiv. [in Ukrainian].

Novykova L. (1992). Do pytannya pro spetsyfiku folkloru Slobidskoyi Ukrayiny [On the specificity of folklore of Slobidska Ukraine. Musical Kharkiv region]. Muzychna Kharkivshchyna [Music of Kharkiv Region], pp. 255-264. Kharkiv. [in Ukrainian].

Novykova L. (2004). Pro istorychnu dynamiku zhanrovoho ryadu slobozhanskoho folkloru XX storichchya [About the historical dynamics of the genre series of Slobozhansky folklore of the 20th century]. Problemy etnomuzykolohii [Problems of music ethnology]. Iss. 2, pp.289-305.Kyiv. [in Ukrainian].

Novykova L. (1996). Pisni Slobidskoyi Ukrayiny [Songs of Ukrainian Slobidshchyna]. Kharkiv. 186 p. [in Ukrainian].

Novykova L. (2006). Pisni Slobidskoyi Ukrayiny [Songs of Ukrainian Slobidshchyna]. Kharkiv. 190 p. [in Ukrainian].

Shubravska, M., Buchel, N. (Ed.). (1982). Vesilni pisni [Wedding Songs: In 2 volumes]. Vol. 2. Kyiv: Naukova dumka. 476 p. [in Ukrainian].

Yefimenkova B. (1987). K tipologii svadebnyh ritualov. Muzyka russkoy svadby [To the typology of wedding rituals. Music of the Russian wedding]. Abstracts of reports. Moscow, pp. 4-12. [in Russian].

Yefremov E. (1989). Variantnost i improvizatsionnost v folklornom ispolnitelstve (na materiale pesennoy liriki Kiyevskogo Poles’ya) [Variability and improvisation in folklore performance (on the material of the lyric poetry of Kiev Polesye)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. P.15. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Гошовский, В. (1971). У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славяноведению. Москва: Советский композитор. 304 с.

Дорохова, Е. (1982). О роли мелодико-фактурного типа в песенных традициях Северского Донца. Традиционное народное музыкальное искусство и современность. Труды МГПИ им. Гнесиных, 60, сс. 79–92. Москва.

Ефименкова, Б. (1987). К типологии свадебных ритуалов восточных славян. Музыка русской свадьбы (проблемы регионального исследования): Тезисы докл. науч.-практ. конф., сс. 4–12. Москва.

Ефремов, Е. (1989). Вариантность и импровизационность в фольклорном исполнительстве (на материале песенной лирики Киевского Полесья). (Автореф.дис. ...канд. искусствоведения 17. 00. 02). Киев. 15 с.

Клименко, І. (2004). Ритмоструктурна систематика весільних мелодій українсько-білоруського мелоареалу (Погляд із Прип'ятського Полісся). Проблеми етномузикології, 2, 135–165 (2 карти). Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського.

Луканюк, Б. (1997). Кілька заміток про так звані весільні заспіви. Третя конференція дослідників червоноруських (галицько-володимировських) та суміжних земель, сс. 3–16. Львів.

Мурзіна, О. (1995). Українська протяжна пісня в аспекті історичного часу. Збірник наукових та науково-методичних праць кафедри фольклору та етнографії, сс. 13–29. Київ: КДІК.

Новикова, Л. (1992). До питання про специфіку фольклору Слобідської України. Музична Харківщина, сс. 255–264. Харків.

Новикова, Л. (1996). Пісні Слобідської України. Харків. 186 с.

Новикова, Л. (2004). Про історичну динаміку жанрового ряду слобожанського фольклору ХХ сторіччя. Проблеми етномузикології. 2, сс. 289–305. Київ: НМАУ імені П. І. Чайковського.

Новикова, Л. (2006). Пісні Слобідської України. Харків, 2006. 190 с.

Шубравська, М., Іваницький, А. (Упоряд.). (1982). Весільні пісні: У 2-х кн. Кн. 1. Київ. 872 с.

2522-4220 (online)
2522-4212 (print)