DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2018.13.145692

«Звенигородщина» Агатангела Кримського та сучасні дослідження обрядової пісенності Правобережної Черкащини

Halyna Pshenichkina

Анотація


У статті висвітлюються маловідомі сторінки регіональних етнологічних та фольклористичних досліджень видатного вченого – академіка Агатангела Кримського. Його монографія, яка тільки в наші дні змогла побачити світ, присвячена вивченню традиційної культури та народної поезії, батьківщини Тараса Шевченка Звенигородщини. Вона містить безцінні етнографічні відомості та безліч текстів обрядових пісень краю, зібраних протягом другої пол. 19 – поч. 20 ст. Ці матеріали, у свою чергу, стали поштовхом до польових пошуків автора «слідами» вченого, а також вивчення їх результатів у руслі системних етномузикознавчих студій над традицією теренів Правобережної Черкащини протягом останнього десятиліття.


Ключові слова


музичний фольклор; Агатангел Кримський; діалектологія; Звенигородщина; Правобережна Черкащина; Наддніпрянщина; Східне Поділля; перехідна зона; весільні пісні; календарно-обрядові пісні

Повний текст:

PDF

Посилання


Borysenko, V. (2002). Ahatanhel Krymskyi – orhanizator i doslidnyk ukrainskoi etnolohii [Ahatanhel Krymskyi – organizer and researcher of Ukrainian ethnology]. Essays on the history of Ukrainian ethnology 1920 – 1930s. Kyiv. 22–26. [in Ukrainian].

Borysenko, V. (1991). Ahatanhel Krymskyi yak folkloryst i etnohraf [Ahatanhel Krymskyi as a folklorist and ethnographer]. Folk art and ethnography. 3. Kyiv. 39–52. [in Ukrainian].

Hlushko, M. (2010). Retsenziia na: Krymskyi Ah. Zvenyhorodshchyna. Shevchenkova Batkivshchyna z pohliadu etnohrafichnoho ta dialektolohichnoho: vidtvorennia z avtorskoho maketu 1930 r. [Review on: Krymskyi Ah. Zvenigorod region. Shevchenko»s Motherland in terms of ethnographic and dialectological: reproduction from the author's layout of 1930]. Shevchenkiv svit [Shevchenko's world.]. 3. Cherkasy 148–158. [in Ukrainian].

Dei, O. (1975) Folklorystychna spadshchyna A. Yu. Krymskoho [Folklore heritage by A. Y. Krymskyi]. Storinky z istorii ukrainskoi folklorystyky [Pages on the history of Ukrainian folklore]. Kyiv. 200–219. [in Ukrainian].

Krymskyi, A. (2006). Ahatanhel Krymskyi. Narysy zhyttia i tvorchosti [Essays on life and creativity]. [in Ukrainian].

Krymskyi, A. (2005). Epistoliarna spadshchyna Ahatanhela Krymskoho (1890–1941) [Epistolary Legacy of Agatangel Krymskyi (1890-1941). 1: 1890–1917. Kyiv: Stylos. 499. Vol. 2 (1918–1941). Kyiv. 359. [in Ukrainian].

Kachor, H. (2009). Ekspedytsii na Cherkashchynu. Z dosvidu arkhivnoi roboty [Expeditions to Cherkasy region. From the experience of archival work]. Dynamics of folk performing. Rivne. 93–98. [in Ukrainian].

Kachor (Pshenichkina), H. (2014). Vesilni pisni z refrenom «rano-rano» na Naddniprianshchyni ta Polissi u yikh strukturnomu ta stylistychnomu porivnianni [Wedding songs with refrain "rano-rano" in the Naddniprianshchyna and Polissia in their structural and stylistic comparison]. Folk music of Volyn and Polissya: problems of research and popularization. Rivne. 144–156. [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2010) Naspivy kupalsko-petrivskoi pryurochenosti v ukraintsiv: makroarealohiia [Chants of the Kupalо-Petrivka ritual folk songs in Ukrainians: Macroarealogy]. Problems of Ethnomusicology. 5. Kyiv. 138–164. [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2004). Rytmostrukturna systematyka vesilnykh melodii ukrainsko-biloruskoho meloarealu (Pohliad iz Prypiatskoho Polissia) [Rhythmo-structural systematics of wedding melodies from Ukrainian-Belorussian melo-areal (View from Pripyat Polissya)]. Problems of Ethnomusicology. 2. Kyiv. 135–165. [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2013). Slovʼianski vesilni shestydolnyky yak meloheohrafichna systema: vvedennia u problematyku [Slavic wedding 6-part structures as a melogeographical system: introduction into perspective]. Problems of Ethnomusicology. 8. Kyiv. 90–117. [in Ukrainian].

Klymenko, I. (2017). Ukrainska zymova makroarealohiia v konteksti sloviano-baltskoho rannotradytsiinoho melomasyvu (SBRM). Chastyna 2 [Ukrainian winter-time macroareology in the context of the Slavic-Baltic early-traditional melomashiv (SBEM). Part 2]. Problems of Ethnomusicology. 12. Kyiv. 8–18 + tabl. [in Ukrainian].

Klymenko, I., Honcharenko, O. (1996). Heohrafiia rytmichnykh transformatsii vesilnoi struktury 532: alhorytm dolnosti [Geography of the rhythmic transformations of the wedding structure 532: algorithm of valency]. The seventh conference of the researchers of folk music of the Red-Russian (Galician-Volodymyrian) and neighboring lands: Reports. Lviv. 28–36. [in Ukrainian].

Klymenko, I., Protasova, S., Tereshchenko, O. (2010). Zvedenyi meloanalitychnyi reiestr «Skhidne Podillia ta sumizhni zemli: kupalsko-petrivski melodii» [Integrated meloanalytic register "Eastern Podillya and adjacent lands: Kupalo-Petrivka melodies"]. Problems of Ethnomusicology. 5. Kyiv. 192–198 + Atlas: K38-6, K39-7, K39-8. [in Ukrainian].

Kopyl, S. (1991). Kalendarnaia pesennost Umanschyny: Dynamyka stanovlenyia tradytsyy [Calendar songs of the Umanshchyna: Dynamics of becoming a tradition]. (Unpublished diploma). Kiev: KDK. [in Russian].

Koropnichenko, H. (1998). Perekhidna zona yak ob`iekt meloheohrafii (za materialamy vesilnykh naspiviv mezhyrichchia Tetereva ta Irpenia) [Transition zone as the object of the melogeography (based on the materials of wedding tunes between the rivers Teteriv and Irpin)]. Problems of Ethnomusicology. 1. Kyiv. 137–166. [in Ukrainian].

Koropnichenko, H. (2009). Tradytsiini koliadni naspivy Kyivshchyny v konteksti doslidzhennia perekhidnykh zon [Traditional Christmas tunes of Kyiv region in the context of the study of transition zones]. Problems of Ethnomusicology. 4. Kyiv. 132–153. [in Ukrainian].

Koropnichenko, H. (2017). Tradytsiini novorichni naspivy Kyivshchyny v konteksti doslidzhennia perekhidnykh zon [Traditional New Year calendar folk songs of Kyiv region in the context of the study of transition zones]. Problems of Ethnomusicology. 12. Kyiv. 81–89. [in Ukrainian].

Krymskyi, A. (1930). Zvenyhorodshchyna. Shevchenkova batkivshchyna z pohliadu etnohrafichnoho ta dialektolohichnoho: Vidtvorennia avtorskoho maketu 1930 r. [Zvenyhorodka region. Shevchenko's homeland in terms of ethnographic and dialectological: Reproduction of the author's layout of 1930]. Cherkasy: Vertykal. XVI+438+10*s. ill. [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (2012). Do pytannia pro pisenni formy z udvoie zbilshenymy rytmichnymy hruppamy [To the question of song forms with doubly enlarged rhythmic groups]. Problems of Ethnomusicology. 7. Kyiv. 26–35. [in Ukrainian].

Lukaniuk, B. (2016). Rytmichna variatsiinist u pisennomu folklori: Teoretyko-metodolohichne doslidzhennia. [Rhythmic variation in song folklore: Theoretical and methodological research]. Lviv. [in Ukrainian].

Lahunova, O. (2010). Etnolohichna spadshchyna Ahatanhela Krymskoho v ukrainskii istoriohrafii [Ethnological heritage of Agatangel Krymsky in Ukrainian historiography]. Ethnic history of the peoples of Europe. 31. 94–99. [in Ukrainian].

Myshanych, M., Lukaniuk B. (1994). Narodni melodii batkivshchyny T. Shevchenka: Melotypolohichna kharakterystyka [Folk tunes of T. Shevchenko's homeland: Melotypological characteristic]. Fifth Conference of Folk Music Researchers of the Red-Russian (Galician-Volodymyrsky) and adjacent lands. Lviv. 36–45. [in Ukrainian].

Murzyna, O. (2013). Serednia Naddniprianshchyna v istorychnomu konteksti formuvannia tradytsii [The Middle Naddniprianshchyna in the historical context of the formation of tradition]. Problems of Ethnomusicology. 9. Kyiv. 12−37. [in Ukrainian].

Pavlychko, S. (2001). Natsionalizm, seksualnist, oriientalizm. Skladnyi svit Ahatanhela Krymskoho [Nationalism, Sexuality, Orientalism. The complicated world of Agathanthel Krymskyi]. Kyiv. [in Ukrainian].

Petrov, Ye. (2016). Povernimo Zvenyhorodtsi Ahatanhela Krymskoho [Let's turn Zvenigorod to Agatangel Krymskyi]. Alternative. 19.02.2016. [in Ukrainian].

Popov, P. (1961). Akademik A. Yu. Krymskyi yak doslidnyk narodnoi poetychnoi tvorchosti [Academician A. Y. Krymskyi as a researcher of folk poetry]. Folk art and ethnography. The third book. July–September. Kyiv. 77–82. [in Ukrainian].

Pshenichkina, H. (2015). Vesilni tyrady Pravoberezhnoi Cherkashchyny z 6–7-skladovoiu osnovoiu: osoblyvosti komponuvannia [Wedding tirades of the Right-bank Cherkasy region with a 6–7-component basis: features of layout]. Problems of Ethnomusicology. 10. Kyiv. 81–103. [in Ukrainian].

Pshenichkina, G. (2017a). Svadebnyye tirady so stikhom 5+3 na Pravoberezhnoi Cherkashchine [Wedding tirades with verse 5+3 on Right-bank Cherkassy region]. Tradition & Contemporarity. 12. Klaipeda. 138–160. [in Russian].

Pshenichkina, H. (2016). Tradytsiini zymovi naspivy Pravoberezhnoi Cherkashchyny: typolohichna i heohrafichna opozytsiia Naddniprianshchyny i Podillia [Traditional winter-time tunes of the Right-Bank Cherkasy region: Typological and geographical opposition of the Naddniprianshchyna and Podillya]. Problems of Ethnomusicology. 11. Kyiv. 62–76. [in Ukrainian].

Pshenichkina, G. (2017b). Melotypologiia zimnikh obriadovykh napevov Pravoberezhnoi Cherkashchiny [Melotypology of winter ceremonial chants of the Right-bank Cherkassy region]. News of the Belarusian State Academy of Music. 30. Minsk. 53–65. [in Russian].

Syvachuk, N. (2008). Kupalska obriadovist Umanshchyny [Kupalo ceremony of Uman region]. Uman: Almi. [in Ukrainian].

Syvachuk, N. (2007). Umanske vesillia [Wedding rites in Uman]. Uman: Almi. [in Ukrainian].

Skazhenyk, M. (2013). Tryriadkovi vesilni naspivy z shestydolnoiu osnovoiu na polisko-volynskomu pohranychchi (pivnichna Zhytomyrshchyna): rytmichni ta zvukovysotni riznovydy [3-lines wedding tunes with a 6-part basis on the Polissia-Volyn borderland (northern Zhytomyr region): rhythmic and sound-pitch varieties]. Problems of Ethnomusicology. 8. Kyiv. 131–142. [in Ukrainian].

Tereshchenko, N., Tereshchenko O. (1999). Pisenna tradytsiia sela Tymoshivky [Song tradition of Tymoshivka village]. Kirovohrad. [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. (1998). Starodavni pisni stepovoi Ukrainy ta Skhidnoho Podillia [Ancient songs of steppe Ukraine and Eastern Podillya]. Kirovohrad. [in Ukrainian].

Tereshchenko, N. (1996). Pesni svadebnogo obriada Kirovogradskoi obl.: nekotorye voprosy strukturnoi tipologii [Wedding rite folk songs of the Kirovograd region: some questions of structural typology]. (Unpublished diploma). Kirovohrad. [in Russian].

Tereshchenko, O. (2009). Vesilni naspivy peredstepovoho Pravoberezhzhia (rytmo-strukturna ta ladova heohrafiia) [Wedding tunes of the pre-steppe right bank (rhythmic-structural and melodic mood geography)]. Problems of Ethnomusicology. 4. Kyiv. 97–116. [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. (2016). Vesnianky peredstepovoho Pravoberezhzhia [Vesnyanka tunes from pre-steppe Right Bank]. Kropyvnytskyi. [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. (2010). Kupalski naspivy skhidnykh kordoniv Podillia (mekhanizm variantnosti) [Kupalo tunes of the eastern boundaries of Podillya (mechanism of variation)]. Problems of Ethnomusicology. 5. Kyiv. 199–206. [in Ukrainian].

Tereshchenko, O. (2015). Tsentralnoukrainskyi vesilnyi melotyp V4452 na terenakh piznishoho zaselennia [Central Ukrainian wedding melotype V4452 in the area of later settlings]. Problems of Ethnomusicology. 10. Kyiv. 39–65. [in Ukrainian].

Vernadskyi, V. (2012). Vybrani naukovi pratsi akademika V. I. Vernadskoho [Selected scientific works of Academician V. I. Vernadsky]. Vol. 2: Volodymyr Ivanovych Vernadskyi. Lystuvannia z ukrainskymy vchenymy [Correspondence with Ukrainian scholars]. Book 1. Kyiv. [in Ukrainian].

Zalieska, R., Ivanytskyi, A. (1992). Lystuvannia Klymenta Kvitky i Filareta Kolessy [Corresponding of Klyment Kvytka and Filaret Kolessa]. Notes of the Shevchenko Scientific Society: Works of the Department of Ethnography and Folklore. Lviv. Vol. ССХХІІІ. 309–416. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ДСТУ


Кримський, 2006 – Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості. Упоряд. Василюк О. Д. Серія «Наукова спадщина сходознавців». Київ, 2006. 564 с.

Борисенко, 2002 – Борисенко В. Агатангел Кримський – організатор і дослідник української етнології. Нариси з історії української етнології 1920 – 1930-х років. Київ, 2002. С. 22–26.

Борисенко, 1991 – Борисенко В. Агатангел Кримський як фольклорист і етнограф. Народна творчість та етнографія. No 3. Київ, 1991. С. 39–52.

Вернадський, 2012 – Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського. Т. 2: Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 1: Листування: Д–Я. – Ч. 1: Д–Н. Ред. кол. тому: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко (голова) та ін.; Авт.-укл. О. С. Онищенко та ін. НАН України. Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Інститут історії України; РАН. Архів російської академії наук. Kиїв, 2012. 708 с.. http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-6598-1/31.pdf –листування з А. Кримським, електронний ресурс. Дата звернення 15.02.2018.

Глушко, 2010 – Глушко М. Рецензія на: Кримський Аг. Звенигородщина. Шевченкова  Батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного: відтворення з авторського макету 1930 р.; [автор передм. А. Ю. Чабан]. Черкаси: “Вертикаль”, видавець ПП Кандич С. Г., 2009. – XIII + 438 + 10 с.; іл. Шевченків світ: Науковий щорічник. До 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю., 2010. Вип. 3. С. 148–158. http://chtyvo.org.ua/authors/Hlushko_Mykhailo/Rets_na_Krymskyi_Ah_Zvenyhorodschyna_Shevchenkova_Batkivschyna_z_pohliadu_etnohrafichnoho_ta_dialekt/ – ел. ресурс. Дата звернення 10.02.2018.

Дей, 1975 – Дей О. Фольклористична спадщина А. Ю. Кримського. Сторінки з історії української фольклористики. Київ, 1975. С. 200–219.

Залєська, 1992 – Залєська Р., Іваницький А. Листування Климента Квітки і Філарета Колесси. Записки Наукового товариства імені Шевченка: Праці секції етнографії та фольклористики. Львів, 1992. Т. ССХХІІІ. С. 309–416.

Качор, 2009 – Качор Г. Експедиції на Черкащину. З досвіду архівної роботи. Динаміка фольклорного виконавства. Матеріали науково-практичної конференції до 30-річчя кафедри музичного фольклору (Рівне, 26–27 лютого 2009 р.). Ред. кол. Р.І. Дзвінка, Н. О. Супрун-Яремко, Б. І. Яремко, Ю. П. Рибак. Рівне, 2009. С. 93–98.

Качор, 2014 – Качор (Пшенічкіна) Г. Весільні пісні з рефреном «рано-рано» на Наддніпрянщині та Поліссі у їх структурному та стилістичному порівнянні. Народна музика Волині та Полісся: проблеми дослідження і популяризації. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 35-річчя кафедри музичного фольклору та 200-річчя з дня народження Оскара Кольберґа. Упоряд. Р. І. Дзвінка, Ю. П. Рибак. Рівне, 2014. С. 144–156.

Клименко, 2010 – Клименко І. Наспіви купальсько-петрівської приуроченості в українців: макроареалогія. Проблеми етномузикології : Зб. наук. праць Вип. 5. Київ : Видавництво НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. С. 138–164.

Клименко, 2004 – Клименко І. Ритмоструктурна систематика весільних мелодій українсько-білоруського мелоареалу (Погляд із Припʼятського Полісся. Проблеми етномузикології : Зб. наук. праць. Упоряд. О. Мурзіна. – Вип. 2. Київ : Видавництво НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2004. С. 135–165.

Клименко, 2013 – Клименко І. Словʼянські весільні шестидольники як мелогеографічна система: введення у проблематику. Проблеми етномузикології : зб. наук. праць. Вип. 8. Київ, 2013. С. 90–117.

Клименко, 2017 – Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 2. Проблеми етномузикології : зб. наук. праць. Вип. 12 . Київ, 2017. С. 8–18 + табл.

Клименко, 1996 – Клименко І., Гончаренко О. Географія ритмічних трансформацій весільної структури 532: алгоритм дольності. Сьома конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель : Реферати. Ред.-упоряд. Б. Луканюк. Львів, 1996 (22–25 травня). С. 28–36.

Клименко, 2010 – Клименко І., Протасова C., Терещенко О. Зведений мелоаналітичний реєстр «Східне Поділля та суміжні землі: купальсько-петрівські мелодії». Проблеми етномузикології. Вип. 5. Київ, НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. С. 192–198 + Атлас: К38-6, К39-7, К39-8.

Копил, 1991 – Копыл С. Календарная песенность Уманщины: Динамика становления традиции. Дипломная работа. Рук. Е. Ефремов. Киев, КГК, 1991. 95 с. Машинопис.

Коропніченко, 1998 – Коропніченко Г. Перехідна зона як об`єкт мелогеографії (за матеріалами весільних наспівів межиріччя Тетерева та Ірпеня). Проблеми етномузикології. Упоряд. О. Мурзіна. Вип. 1. Київ, НМАУ ім. П. І. Чайковського, 1998. С. 137–166.

Коропніченко, 2009 – Коропніченко Г. Традиційні колядні наспіви Київщини в контексті дослідження перехідних зон. Проблеми етномузикології. Упоряд. О. Мурзіна. Вип. 4. Київ, НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2009. С. 132–153.

Коропніченко, 2017 – Коропніченко Г. Традиційні новорічні наспіви Київщини в контексті дослідження перехідних зон. Проблеми етномузикології. Ред.-упоряд. Є. Єфремов, І. Клименко. Вип. 12. Київ: Вид-во НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2017. С. 81–89.

Кримський, 1930 – Кримський А. Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного : Відтворення авторського макету 1930 р. Авт. передмови А. Ю. Чабан. Черкаси: Вертикаль, 2009. XVI+438+10*с. іл.

Кримський, 2005 – Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890–1941) [в 2 т.] / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського: Т. 1 : 1890–1917. Відп. ред. вип. О. Д. Василюк. Київ : Стилос, 2005. 499 с., [8] акр. фот.; Т. 2 (1918–1941 рр.). 359 с..

https://zbruc.eu/node/57500 – електронний ресурс: вибране листування з Б. Грінченком. Дата звернення 15.03.2018.

Луканюк, 2012 – Луканюк Б. До питання про пісенні форми з удвоє збільшеними ритмічними группами.. Проблеми етномузикології. Вип. 7. Упоряд. І. Клименко. Київ: Вид-во НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012. С. 26–35.

Луканюк, 2016 – Луканюк Б. Ритмічна варіаційність у пісенному фольклорі: Теоретико-методологічне дослідження. Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка; Кафедра музичної фольклористики; Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології. Львів, 2016. 208 с.

Лагунова, 2010 – Лагунова О. Етнологічна спадщина Агатангела Кримського в українській історіографії. Етнічна історія народів Європи. Вип. 31. 2010. С. 94–99. http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2010_31_15 – електронний ресурс. Дата звернення 15.03.2018.

Мишанич, 1994 – Мишанич М., Луканюк Б. Народні мелодії батьківщини Т. Шевченка: Мелотипологічна характеристика. П’ята конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель : Матеріали. Ред.-упоряд. Б. Луканюк. Львів, 1994. С. 36–45.

Мурзина, 2013 – Мурзина О. Середня Наддніпрянщина в історичному контексті формування традиції. Проблеми етномузикології. Вип. 9. Київ, 2013. С. 12−37.

Павличко, 2001 – Павличко С. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм. Складний світ Агатангела Кримського. Київ, 2001. 235 с.

Петров, 2016 – Петров Є. Повернімо Звенигородці Агатангела Кримського. Альтернатива. 19.02.2016. http://alt.ck.ua/povernimo-zvenygorodci-agatangela-krymskogo – електронний ресурс. Дата звернення 15.03.2018.

Попов, 1961 – Попов П. Академік А. Ю. Кримський як дослідник народної поетичної творчості. Народна творчість та етнографія. Книга третя. Липень – вересень. Київ, 1961. С. 77–82.

Пшенічкіна, 2015 – Пшенічкіна Г. Весільні тиради Правобережної Черкащини з 6–7-складовою основою: особливості компонування. Проблеми етномузикології : Науково-методичний збірник. Вип. 10. Ред.-упоряд. М. Скаженик. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2015. С. 81–103.

Пшенічкіна, 2016 – Пшенічкіна Г. Традиційні зимові наспіви Правобережної Черкащини: типологічна і географічна опозиція Наддніпрянщини і Поділля. Проблеми етномузикології : зб. наук. праць. Вип. 11. Київ, 2016. С. 62–76.

Пшенічкіна, 2017а – Пшенічкіна Г. Свадебные тирады со стихом 5+3 на Правобережной Черкащине. Tradicija ir Dabartis / Tradition & Contemporarity: Mokslo darbai. Sud. R. Sliužinskas, H. Pshenichkina. No 12. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. p. 138–160.

Пшенічкіна, 2017б – Пшеничкина Г. Мелотипология зимних обрядовых напевов Правобережной Черкащины. Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. No 30. Мінск, 2017. С. 53–65.

Сивачук, 2008 – Сивачук Н. Купальська обрядовість Уманщини. Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань : Алмі, 2008. 128 с.: іл.

Сивачук, 2007 – Сивачук Н. Уманське весілля. Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Умань : Алмі, 2007. 200 с.: іл.

Скаженик, 2013 – Скаженик М. Трирядкові весільні наспіви з шестидольною основою на полісько-волинському пограниччі (північна Житомирщина): ритмічні та звуковисотні різновиди. Проблеми етномузикології : зб. наук. праць. Вип. 8. Київ, 2013. С. 131–142.

Терещенко, 1999 – Пісенна традиція села Тимошівки. Упоряд. Терещенко Н., Терещенко О. Кіровоград, 1999. 64 с.

Терещенко, 1998 – Стародавні пісні степової України та Східного Поділля. Упоряд., нотні транскрипції, передмова О. Терещенка. Кіровоград, 1998. 60 с.

Терещенко, 1996 – Терещенко Н. Песни свадебного обряда Кировоградской обл.: некоторые вопросы структурной типологии. Дипл. работа (на правах рукописи). Кіровоград, 1996. 187 с.

Терещенко, 2009 – Терещенко О. Весільні наспіви передстепового Правобережжя (ритмо-структурна та ладова географія). Проблеми етномузикології : Зб. наук. Праць. Упоряд. О. Мурзіна. Вип. 4. Київ, 2009. С. 97–116.

Терещенко, 2016 – Терещенко О. Веснянки передстепового Правобережжя. Кропивницький : ТОВ «Імекс-ЛТД», 2016. 96 с.

Терещенко, 2010 – Терещенко О. Купальські наспіви східних кордонів Поділля (механізм варіантності). Проблеми етномузикології : зб. наук. праць. Вип. 5. Київ, 2010. С. 199–206.

Терещенко, 2015 – Терещенко О. Центральноукраїнський весільний мелотип  V4452 на теренах пізнішого заселення. Проблеми етномузикології. Вип. 10. Київ, НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2015. С. 39–65.





2522-4220 (online)
2522-4212 (print)