DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132243

Традиційні зимові мелодії у басейні верхньої Самари

Нalyna Pshenichkina

Анотація


Уперше детально розглянуто зимові обрядові наспіви локальної етномузичної традиції верхньої течії річки Самари в історико-етнографічному контексті. Колядки та щедрівки – за повної відсутності інших календарних жанрів – на сьогодні представляють найдавніший шар місцевого музичного фольклору в репертуарі носіїв народної пісенності. Матеріалом для публікації стали зразки відповідних жанрів, записані автором у складі експедицій Лабораторії фольклору та етнографії Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки 2016–2017 років до Петропавлівського району Дніпропетровської області, а також пісні, знайдені у друкованих та архівних джерелах. Ці твори систематизовано з різних точок зору: їх вікової виконавської приналежності, ритмічної структури, композиційних та ладових особливостей. За цими показниками створено статистичні таблиці та карти географічного поширення зи-мових обрядових наспівів, виявлених на досліджуваній території. З’ясовано, що наспіви дитячого репертуару (одно- чи двоелементні структури примітивної ритмічної та мелодичної будови) фіксуються практично у кожному відвіданому населеному пункті, що дозволяє зробити висновок про суцільний ареал їх побутування. Репертуар дорослих гуртів щедрівників представлений строфічними формами з приспівом і виявляє музич-но-стильові ознаки, що наближують місцеві щедрівки до кантових форм співу. Це такі характерні для Лівобережжя риси: урочистий характер виконання у помірному або повільному темпі, протяжність, розспівність мелодій широкого звукорядного обсягу, активне ритмічне дроблення базових силабохрон, поява додаткових складів, які проспівуються, багатоголосна фактура тощо. Поширення таких структур на вивчених теренах виявилось нерівномірним.

Ключові слова


музичний фольклор; зимові обрядові пісні; колядки; щедрівки; мелотип; верхів’я річки Самари; Нижня Наддніпрянщина; Дніпропетровщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградова, 1982 – Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян. Генезис и типология колядования. Москва : Наука, 1982. 256 с.

Вовк, 2006 – Вовк Олександр. Пісні затопленого краю: Традиційні обрядові пісні з межиріччя Дніпра та нижньої Сули : Збірник музично-етнографічних матеріалів: Дипломна робота / Наук. кер. Є. Єфремов. Кафедра музичної фольклористики НМАУ ім. П. І. Чай-ковського. Київ, 2006. 29 с. 100 нотацій і текстів.

Гончаренко, 2010 – Гончаренко Олена. Обрядові пісенні жанри Сумщини: географія основних ритмотипів // Проблеми етномузикології : Вип. 5. Київ, 2010. (Слов’янська мелогеографія : Кн. 1 з доданим атласом). Ч. 1: Студії. С. 31–42; Ч. 2: Атлас. К6–К8.

Горюнов, 1973 – Горюнов Е. А. Некоторые вопросы истории днепровского лесостепного Левобережья в V–нач. VІІІ в. // Советская археология, 1973. № 4. С. 99–112.

Горюнов, 1981 – Горюнов Е. А. Ранние этапы истории славян днепровского Левобережья. Ленинград, 1981. 135 с.

Гошовский, 1971 – Гошовский Владимир. Типы украинских колядок и их структурно-ритмические разновидности у славян // У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славяноведению. Москва : Советский композитор, 1971. С. 81–138.

Грица, 2009 – Грица Софія. Сходження та опозиції у словесно-музичному фольклорі етнічних погранич // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського / Ред.-упоряд. О. С. Зінькевич. Київ, 2009. Вип. 80. Наука про музику сьогодні: проблеми та перспективи. С. 337–359.

Єфремов, 2016а – Єфремов Євген. Зимові пісні. Колядки і щедрівки // Історія Української музики у 7 т. Т. 1. Київ : НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського. 2016. С. 41–55.

Єфремов, 2016б – Єфремов Євген. Ритмокомпозиційна будова традиційних колядок і щедрівок – розмаїття і єдність // Проблеми етно-музикології: зб. наук. праць. Вип. 11. Київ, 2016. С. 8–14.

Земцовский, 1975 – Земцовский Изалий. Мелодика календарных песен. Ленинград, 1975. 222 с.

Історія, 2014 – Історія України. 5 клас / атлас // упоряд. Д. В. Ісаєв. Київ : «Картографія», 2014. 24 с., іл.

Історія, 2012 – Історія України. 7 клас. / атлас з контурними картами // упоряд., ред. Д. В. Ісаєв. Київ : «Картографія», 2012. 16 с., іл.

Історія, 2013 – Історико-географічні регіони України − за виданням: Історія України (Вступ до історії): підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.С. Власов. Київ: Генеза, 2013. 256 с., іл. // http://etnoua.info/rajonuvannja – електронний ресурс. Дата звернення 06.02.2017.

Квитка, 1971 – Квитка Климент. Песни украинских зимних обрядовых празднеств // Квитка Климент. Избранные труды: В 2 т. / Сост. и коммент. В. Л. Гошовского. Т. 1. Москва : Советский композитор, 1971. С. 103–155.

Клименко, 2012 – Клименко Ірина. Зимовий обрядово-пісенний цикл в українців: ключові форми та їх картографування (До проблеми візуалізації мелоаналітичних параметрів на географічних картах) // Проблеми етномузикології : Збірник наукових статей : Вип. 7 / ред.-упоряд. Ірина Клименко; НМАУ ім. П. І. Чайковського; ПНДЛ по вивченню і пропаганді народної музичної творчості. Київ, 2012. – (Словʼянська мелогеографія : Кн. 3 з доданим атласом). Ч. 1. С. 110–120+К11–17., С. 120–121.

Клименко, 2016 – Клименко Ірина. Українська зимова макроареалогія в контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1 // Проблеми етномузикології: зб. наук. праць. Вип. 11. Київ, 2016. С. 15–20.

Коропниченко, 1998 – Коропниченко Ганна. Перехідна зона як об’єкт мелогеографії (за матеріалами весільних наспівів межиріччя Тетерева та Ірпеня) // Проблеми етномузикології / упоряд. О. Мурзіна. Вип. 1. Київ : Вид-во НМАУ ім. П. І. Чайковського, 1998. С. 137–166.

Курочкін, 1978 – Курочкін О В. Новорічні свята українців. Традиції та сучасність. Київ : Наукова думка, 1978. 191 с., іл.

Луканюк, 1983 – Луканюк Богдан. К теории песенного типа // Народная песня. Проблемы изучения. Ленинград, 1983. С. 124–135.

Луканюк, 2016 – Луканюк Богдан. Ритмічна варіаційність у пісенному фольклорі: Теоретико-методологічне дослідження / Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка; Кафедра музичної фольклористики; Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології. Львів, 2016. 208 с.

Луканюк, 1996 – Луканюк Богдан. Ритмічне варіювання // Сьома конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель: Реферати. Львів, 1996. С. 3–18.

Любимова, 2016 – Любимова Анастасія. Зимові пісні Правобережжя Дніпропетровської області // Проблеми етномузикології: зб. наук. праць. Вип. 11. Київ. 2016. С. 77–82.

Макарчук, 2012 – Макарчук Степан. Історико-етнографічні райони України (Навч. посібник). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. 352 с., 53 іл. // http://torba.etnoua.info/files/Istoryko-etnohrafichni-rajony-Ukrajiny_SMakarchuk_2012.pdf – електронний ресурс. Дата звернення 06.02.2017.

Муз. фольклор Донбасу, 2009 – Музичний фольклор Донбасу: Календарно-обрядові пісні донецької та суміжних областей / упор. О. В. Тюрикова. Донецьк : Юго-восток, 2009. 341с.

Муравський шлях-1997 – Муравський шлях-1997: Матеріали комплексної фольклорно-етнографічної експедиції / упоряд. Красиков М., Олійник Н., Осадча В., Семенова М. Харків, 1998. 360 с.

Муравський шлях-2000 – Муравський шлях-2000. Харків : Регіон-інформ. 2000. 152 с.

Муравський шлях-2002 – Муравський шлях-2002: Фольклорні осередки Харківщини / упоряд. Дорохова К., Осадча В., Плотник Н. Харків : Регіон-інформ. 2002. 379 с.

Мурзина, 2016 – Мурзина Олена. Народне багатоголосся / Олена Мурзина // Історія Української музики у 7 т. т. 1. Київ : НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського. 2016. С. 340–368.

Мурзина, 2013 – Мурзина Олена. Середня Наддніпрянщина в історичному контексті формування традиції // Проблеми етномузикології. Вип. 9. Київ, 2013. С. 12−37.

Мурзина, 2004 – Мурзина Олена. Сольна лірика лівобережної Наддніпрянщини: питання методики аналізу. Проблеми етномузикології. Вип. 2. Київ, 2004. С. 210–239.

Народні пісні, 2016 – Народні пісні сучасної Дніпропетровщини. Вип. І. Томаківський район / Упорядники: Галина Пшенічкіна, Ана-стасія Любимова. Дніпро : Ліра, 2016. 56 с. : 8 фото.

Новикова, 2004 – Новикова Лариса. Про історичну динаміку жанрового ряду слобожанського фольклору ХХ сторіччя // Проблеми етному-зикології : Зб. наук. праць / упоряд. О. Мурзіна. Вип. 2. Київ : Видавництво НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2004. С. 284–293.

Осадча, 2011 – Обрядова пісенність Слобожанщини : навч. посіб. / В. М. Осадча. Харків : Видавець Савчук О. О. 2011. 184 с., іл. (Серія «Слобожанський світ». Випуск 2).

Пісні Слобідської України, 2006 – Пісні Слобідської України / автор-укладач Новикова Л. І. Навчальний посібник. Харків : ТО Ексклюзив, 2006. 188 с. (з аудіодиском).

Пісні Слобідської України, 1998 – Пісні Слобідської України. Записи з Лебединщини / Збирацька робота, нотація О. Стеблянка, упоряд. Новікова Л. Харків : Майдан, 1998. 200 с.

Пісні Слобідської України, 1996 – Пісні Слобідської України: Фонографічна збірка Пісні Харківщини. Вип. 1 / Збирацька робота, розшифровка нот., упоряд. Л. Новикової. Харків : Майдан, 1996. 188 с.

Пшенічкіна, 2016а – Пшенічкіна Галина. Музыкальная фольклористика юго-восточной Украины: научно-исследовательская деятельность Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки // Tradicija ir Dabartis / Tradition & Contemporarity: Mokslo darbai / Sud. R. Sliužinskas, H. Pshenichkina. № 11. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2016. p. 276–278.

Пшенічкіна, 2016б – Пшенічкіна Галина. Традиційні зимові наспіви Правобережної Черкащини: типологічна і географічна опозиція Наддніпрянщини і Поділля // Проблеми етномузикології: зб. наук. праць. Вип. 11. Київ, 2016. С. 62–76.

Русаненко, 2016 – Русаненко Віктор. Дмитрівка. Матеріали з історії рідного краю. Павлоград: АРТ СИНТЕЗ, 2016. 144 с., іл.

Сопілка, 2004 – Сопілка Тетяна. Щедрівки у пісенній традиції Полтавщини (за матеріалами експедицій 1986–2000 рр.) // Проблеми етномузикології : Зб. наук. праць / упоряд. О. Мурзіна. Київ : Вид-во НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2004. Вип. 2. С. 240–254.

Ступницький, 2007 – Ступницький В. Пісні Слобідської України. / Передмова В. М. Осадча. Харків : Майдан, 2007. 52 с.

(Студії з фольклору та етнографії Слобожанщини. Вип. 1). Репринтне відтворення за виданням: В. Ступницький. Пісні Слобідської України. Харків : ДВУ, 1929. 43 с. (Бібліотека музичної етнографії).

Супрун-Яремко, 2007 – Супрун-Яремко Н. Колядки і щедрівки Кубані: Фонографічний збірник / Антологія українських народних пісень Кубані. Випуск перший. Рівне: Волинські обереги, 2007. 184 с.

Терещенко, 1994 – Терещенко Александр. Песни христианской сюжетики в традиционном зимнем цикле Степной Украины (от колядки до псальмы) : дипл. работа / Научн. рук. А. Кручинина. Кировоград–С.-Петербург (С.-Петербургская консерватория), 1994. 120 с. Приложение: 100 с., в т. ч. 85 нотаций. 1 карта.

Терещенко, 2014 – Терещенко Олександр. Великоднє христування з Підлісного: текст і контекст // Проблеми етномузикології. 2014. Вип. 9. С. 119–145.

Терещенко, 2016 – Терещенко Олександр. «Меланка» в Передстеповому й Степовому Правобережжі та на Східному Поділлі (порівняльна розвідка) // Проблеми етномузикології: зб. наук. праць. Вип. 11. Київ, 2016. С. 28–49.

Тюрикова, 2004 – Тюрикова Олена. Рушійний компонент фольклорної динаміки (до вивчення фольклору Донеччини) // Проблеми етномузикології : Зб. наук. праць / упоряд. О. Мурзіна. Вип. 2. Київ : Видавництво НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2004. С. 294–316.

Україна. Етнографічні реґіони..., 2007 – Україна. Етнографічні реґіони станом на кін. ХІХ − поч. ХХ ст. за комплексами ознак житла та одягу. Автори Тамара Косміна і Оксана Косміна. За виданням: Україна й українці: Галичина, Буковина: Історико-етнографічний мистецький альбом Івана Гончара (вибрані аркуші). Київ: УЦНК "Музей Івана Гончара", ПФ "Оранта", 2007. 314 с. // http://etnoua.info/rajonuvannja – електронний ресурс. Дата звернення 06.02.2017.

Україна. Історичний атлас..., 2003 – Україна. Історичний атлас. 8 клас / Концепція та авторське опрацювання мап, ред. Ю. Лоза. Київ : Преса України, 2003. 32 с.

Українська етнологія, 2007 – Українська етнологія: Навч. посібник / За ред. В. Борисенко. Київ: Либідь, 2007. 400 с.

Українські землі, 2004 – Українські етнічні та етнографічні землі. Використані матеріали доктора географічних наук, професора Федора Заставного. За виданням: Загальногеографічний атлас України. Київ: ДНВП “Картографія”, 2004. 112 с., іл. С. 12–13 // http://etnoua.info/rajonuvannja – електронний ресурс. Дата звернення 06.02.2017.

Эварницкий, 1906 – Эварницкий Д. И. Малороссийские народные песни, собранные в 1878–1905 гг. Екатеринослав, 1906. 772 с.

Яворницький, 2005 – Яворницький Дмитро. Запорожжя в залишках старовини і переказах народу. Ч. I, II. Дніпропетровськ: "АРТ-ПРЕС", 2005. 264+401 с., іл.

Адміністративно-територіальний поділ України станом на 1 вересня 1917 року: губернії, повіти, округи, відділи, області в Російській імперії та округи, комітати, капітанати в Австро-Угорській імперії // http://etnoua.info/rajonuvannja – електронний ресурс. Дата звер-нення 06.02.2017.

Головні етнографічні реґіони України. Карта з архіву Івана Гончара. Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" // http://etnoua.info/rajonuvannja – електронний ресурс. Дата звернення 06.02.2017.

Іоганн Гоман. “Україна або козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії” (1712 рік) // http://etnoua.info/rajonuvannja – електронний ресурс. Дата звернення 06.02.2017.

Карта діалектів української мови // http://etnoua.info/rajonuvannja – електронний ресурс. Дата звернення 06.02.2017.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


2522-4220 (online)
2522-4212 (print)