DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132239

Традиційні новорічні наспіви Київщини в контексті дослідження перехідних зон

Hanna Koropnichenko

Анотація


Автор досліджує традиційні новорічні наспіви Київщини, визначаючи їх структурно-типологічні та мелогеографічні характеристики. Згідно проведеного аналізу, тут функціонують новорічні мелодії 12 ритмоструктурних типів. Враховуючи жанрово-структурні та статево-вікові показники, автор розподіляє аналізований матеріал на три групи: щедрівки молодіжного циклу (строфічної будови з ре-френом), театралізовані ігри «Коза» й «Меланка» та дитячі щедрівки, засівалки елементарної будови. Як і в попередніх роботах, автор простежує існуючі на цих теренах ознаки різних регіональних традицій у їх ареальних опозиціях. Найбільш показовою виявилася опозиція північ/південь, репрезентована ігровими щедрівками до «Кози» і «Меланки», а в межах «меланкового» ареалу виразно позначилася опозиція Лівобережжя/Правобережжя.

Ключові слова


колядки; щедрівки; Київщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Єфремов, 2016а – Єфремов Є. Зимові пісні. Колядки і щедрівки// Історія української музики: У 7 т. / НАН, ІМФЕ ім. М.Т. Риль-ського, редкол.: Г.А. Скрипник (голова) та ін. Т.1. Кн.1. Київ: Видавництво ІМФЕ, 2016. С. 41–55.

Єфремов, 2016б – Єфремов Є. Ритмокомпозиційна будова традиційних колядок та щедрівок ‒ розмаїття і єдність // Проблеми ет-номузикології. Вип. 11 / Ред-упор. Євген Єфремов, Ірина Клименко. Київ, НМАУ ім. П. Чайковського, 2016. С. 8–15.

Єфремов, 1997 – Єфремов Є. Ритмоструктурні типи календарних наспівів на Київському Поліссі // Полісся України. Вип.1. Київське Полісся. 1994. Львів, 1997. С.245–248.

Іваницький, 1995 – Іваницький А. Етюд з дешифрування фольклору: логічні основи музики // Збірник наукових та науково-методичних праць кафедри фольклору і етнографії КДІК. Київ, 1995. С. 5–12.

Карпенко, 2012 – Карпенко С. Зимовий обрядово-пісенний цикл Східної Чернігівщини (межиріччя Десни і Сейму) // Проблеми етномузикології / ред.-упоряд. І. Клименко. Київ, 2012. Вип. 6. Словʼянська мелогеографія : Кн. 2). Ч. 1. С. 75–96.

Квітка, 1971 – Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых празднеств // Квитка Климент. Избранные труды: В 2 т. / Сост. и коммент. В.Л. Гошовского. Т. 1. Москва : Советский композитор, 1971. С.103–155.

Клименко, 2012 – Клименко І. Зимовий обрядово-пісенний цикл в українців: ключові форми та їх картографування (До проблеми візуалізації мелоаналітичних параметрів на географічних картах) // Проблеми етномузикології. Вип. 7. Київ, 2012. (Слов‘янська мелогеографія : Кн. 3 з доданим атласом). Ч.1. С.110–120+К11–17.

Клименко, 2005 – Клименко І. Зимові мелоареали південної Пінщини в системі поліської мелоареалогії // Етнокультурна спадщина Полісся / упоряд. Ковальчук В. Рівне : Перспектива, 2005. Вип. 6. С. 27–36.

Клименко, 2016 – Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1 // Проблеми етномузикології: Вип. 11. Київ, 2016 С. 15–20+карти С. А8, А10–12.

Коваль, 2006 – Коваль В. До питання трансформації щедрівкових форм (за матеріалами з околиць на північний захід від Горган) // Етномузика / упоряд. Б. Луканюк. Львів, 2006. Число 1 : Збірка статей та матеріалів на честь 125-ліття Климента Квіт-ки. С. 49–60. (Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. Вип. 12).

Коваль, 2011 – Коваль В. До проблеми мелотипології тридольних щедрівок із висхідним іоніком у музично-ритмічній формі (за матеріалами зимових наспівів з околиць на північний захід від Горган) // Проблеми етномузикології. Вип. 6. Київ, 2011. С. 69–74.

Копил, 1991 – Копил С. Календарная песенность Уманщины: Динамика становления традиции. Дипломная работа. Рук. Е. Ефремов. Киев, КГК, 1991. 95 с. Машинопис.

Коропніченко, 1996 – Коропниченко Г. До питання про південні кордони Київського Полісся (За матеріалами календарної традиції межиріччя Тетерева та Ірпеня) //Полісся: мова, культура, історія. Київ, 1996. С.428–437.

Коропніченко, 1998 – Коропніченко Г. Перехідна зона як об`єкт мелогеографії (за матеріалами весільних наспівів межиріччя -Тетерева та Ірпеня) /Проблеми етномузикології. Вип. 1. Київ, 1998. С. 137–166.

Коропніченко, 2009 – Коропніченко Г. Традиційні колядні наспіви Київщини в контексті дослідження перехідних зон // Проблеми етномузикології / упоряд. Мурзіна О.І. Київ, 2009. Вип. 4. С. 132–153.

Курочкін, 2005 – Курочкин О. Мисливський субстрат новорічної пісні-міфу «Го-го-го Коза»// Етнокультурна спадщина Полісся. Випуск VI. Рівне, 2005. С.37–43.

Курочкін, 1995а – Курочкін О. Із досвіду картографування новорічної обрядовості // Народна творчість та етнографія. 1995 (а) № 2‒3. С. 35–43; С. 96.

Курочкін, 1995б – Курочкін О. Українські новорічні обряди. “Коза” і “Маланка”. Опішнє, 1995 (б).

Лукашенко, 2016 – Лукашенко Л. "Кугутання" в зимовій обрядовості північно-західної України: наспів та контекст //Проблеми етномузикології: Збірник наукових статей: Вип. 11 / Ред-упор. Є. Єфремов, І. Клименко. Київ, НМАУ ім. П. Чайковського, 2016. С. 50–55.

Лукашенко, 2001 – Лукашенко Л. Зимові музичні обряди Південної Берестейщини // Музика та дія в традиційному фольклорі : Зб. наук. пр. / упоряд. В. Коваль, Б.‑Ю.Янівський. Львів, 2001. С. 31–44.

Лукашенко, 2008 – Лукашенко Л. Зимові обрядові наспіви Північного Підляшшя // Етномузика / упоряд. І. Довгалюк. Львів, 2008. Число 4 : Збірка статей та матеріалів на честь 100–ї річниці збірника «Галицько-руських народних мелодій» Осипа Роздольського та Станіслава Людкевича. С. 57–72. CD. (Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка: вип. 21).

Любимова, 2016 – Любимова А. Зимові пісні правобережжя Дніпровської області // Проблеми етномузикології: Збірник наукових статей: Вип. 11 / Ред-упор. Є. Єфремов, І. Клименко. Київ, НМАУ ім. П. Чайковського, 2016. С. 77–83.

Пеліна, 2016 – Пеліна Г. Музичні жанри різдвяно-новорічного періоду на Мараморощині: мелогеографічний аспект //Проблеми етномузикології: Вип. 11. Київ, НМАУ ім. П. Чайковського, 2016. С. 56–61.

Пшенічкіна, 2016 – Пшенічкіна Г. Традиційні зимові наспіви правобережної Черкащини: типологічно-географічна опозиція // Проблеми етномузикології. Вип. 11. Київ, 2016. С. 62–76.

Рибак, 2001 – Рибак Ю. Зимові мелоформи в народнопісенній культурі верхньоприп’ятського басейну // Поліссєзнавство: наукові фольклорно-етнологічні та мистецтвознавчі студії / упоряд. С.І. Шевчук. Рівне : Волинські обереги, 2001. С.18– 25.

Рибак, 2005 – Рибак Ю. Мелотипи зимових обрядів Верхньоприп'ятської низовини // Етнокультурна спадщина Полісся / упоряд. В. Ковальчук Рівне : Перспектива, 2005. Вип. 6. С. 6–27.

Скаженик, 2004 ‒ Скаженик М. Традиційні зимові мелотипи басену р.Уборть (мелогеографічний аспект) // Дослідження, досвід, спогади. Науково-методичне видання. Випуск 5 / упоряд. В. Шерстюк. Київ : КССМШ ім. М. В. Лисенка, ТОВ “ЛК Мей-кер”, 2004. С. 77–97.

Скаженик, 2014 ‒ Скаженик М. Зимові пісенні традиції басейну уборті: до питання взаємозв’язків обрядів та мелотипів // Проблеми етномузикології : зб. наук. статей : Вип. 9 / [ред.-упоряд. О. І. Мурзина]. Київ, 2014. С.64–75.

Скаженик, 2017 ‒ Скаженик М. Мелоареали ранньотрадиційних зимових наспівів басейну Уборті (Середнє Полісся) // Проблеми етномузикології : Збірник наукових статей з атласом: Вип. 12 / Ред.-упор. Є. Єфремов, І. Клименко. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2017. (Серія «Слов’янська мелогеографія» : Кн. 6: Пісенна творчість періоду зимових свят: типологія і географія). Київ, 2017. С. 41‒53 + карти + 27 нот.

Смоляк, 2012 – Смоляк О. Народномузичні форми щедрівок західного Поділля // Музична україністика: сучасний вимір : збірник наукових статей. Вип. 8: На пошану члена-кореспондента АМУ, доктора мистецтвознавства, професора Софії Грици / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, [ред.-упоряд. В. Пономаренко]. Київ : ІМФЕ, 2012, С.196–208.

Сніжко, 1998 ‒ Сніжко Ю. Пісенна традиція середнього Подніпров’я (на матеріалі обрядових пісень Обухівського, Кагарлицького районів Київської області). Наук. кер. О. І. Мурзина. Київ, 1998. Машинопис. 74 с. + 22 с. додатків

Сопілка, 2004 – Сопілка Т. Щедрівки у пісенній традиції Полтавщини (за матеріалами експедицій 1986–2000 рр.) / Т. Сопілка // Проблеми етномузикології / упоряд. О. Мурзіна. Київ : Вид-во НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2004. Вип. 2. С.240–254.

Терещенко, 1998 – Стародавні пісні степової України та Східного Поділля. Упоряд., нотні транскрипції, передмова О. Терещенка. Кіровоград, 1998. 60 с.

Терещенко, 2016 – Терещенко О. "Меланка" в передстеповому й степовому Правобережжі та на східному Поділлі // Проблеми етномузикології. Вип. 11. Київ, 2016. С. 28–49.

Лисенко, 1990 ‒ Українські народні пісні. В записах М.В. Лисенко Частина 1. Упоряд. Єфремова Л.О. Київ, 1990. С.172.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


2522-4220 (online)
2522-4212 (print)