DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132238

Традиційні зимові наспіви середнього межиріччя Горині й Случі: збереження та сучасний стан

Anastasiia Kolodiuk

Анотація


Автор послідовно досліджує традиційну музичну культуру середнього межиріччя Горині та Случі в етнографічному, мелотипологічному, сюжетно-тематичному аспектах. Ця робота є продовженням серії статей, де вивчалися пісні календарного (купальські) та родинного (колискові) циклів. У цій статті аналізуються нові експедиційні матеріали, що стосуються зимової обрядовості та супроводжуючих її наспівів. У першому розділі розглядається етнографічний контекст Святок, у другому дається мелотипологічна характеристика наспівів. Додатки містять регіональні приклади різдвяних та щедрівних пісень, таблиці та карту, на яких поз-начені мелотипологічні особливості.

Ключові слова


Різдво; Новий рік; Щедрий вечір; колядки; щедрівки; мелотип; середня Волинь

Повний текст:

PDF

Посилання


Верещук, 2004 – Верещук К. Музична культура с. Садове (Гощанського р-ну Рівненської обл.): диплом. робота / Наук. кер. Б. Луканюк. Рівне, 2004. 78 с.

Волинський вертеп, 1996 – Волинський вертеп. Вступ. ст. та уклад. Руслана Краплича. Рівне, 1996. 108 с.

Гошовський, 1971 – Гошовський В.Типы украинских колядок и ареалы их распространения // У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. Москва : Советский Композитор, 1971. С. 85–97.

Друзюк, 2009 – Друзюк А. Локальні особливості різдвяної обрядовості населення Волині (за матеріалами польових досліджень с. Великі Межиричі Корецького району Рівненської обл.) // VII Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва „Культурна трансформація сучасного українського суспільства”: Збірник матеріалів конференції. Київ: ДАКККіМ, 2009. Ч. 1. С. 192–195.

Друзюк, 2013 – Друзюк А. Колискові пісні Східної Волині (за матеріалами експедиційних записів) // Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно. Київ, 2013. Чис. 3/4 (43/44). С. 91–101.

Іваницький, 2014 – Іваницький А. Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії. Вінниця: Нова Книга, 2014. 356 с.

Квитка, 1971 – Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых празднеств // Квитка К. Избранные труды в 2 т. [сост. и коммент. В. Л. Гошовского]. Москва: Советский Композитор, 1971. Т. 1. С. 103–154.

Клименко, 2011 – Клименко І. Вектори генеральних ритмотворчих алгоритмів українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву (до постановки проблеми) // Проблеми етномузикології. Київ, 2011. Вип. 6. С. 10–33. (серія «Слов’янська мелогеографія», кн. 2).

Клименко, 2012 – Клименко І. Зимовий обрядово-пісенний цикл в українців: ключові форми та їх картографування (до проблеми візуалізації мелоаналітичних параметрів на географічних картах) // Проблеми етномузикології. Київ, 2012. Вип. 7. С. 109–121, карта К17. (серія «Слов’янська мелогеографія», кн. 2).

Клименко, 2013 – Клименко І. Алгоритм монографічного вивчення ключових слов’янських обрядово-пісенних форм («макроти-пів») (на прикладі колядок з віршем 5+5+3) // Проблеми етномузикології. Київ, 2013. Вип. 8. С. 45–63, карти на С. К1–К3. (серія «Слов’янська мелогеографія», кн. 4).

Клименко, 2016 – Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1 // Проблеми етномузикології. Київ, 2016. Вип. 11. С. 15–20. (серія «Слов’янська мелогеографія», кн. 5).

Колесса, 1938 – Колесса Ф .Українська усна словесність, Львів. 1938. Ч. 1–4. С. 35–50.

Колодюк, 2015 – Колодюк А. Обряди та пісні купальсько-петрівського періоду (за матеріалами середнього межиріччя Горині та Случі) // Проблеми етномузикології. Київ, 2015. С. 104–123.

Коропніченко, 2009 – Коропніченко Г. Традиційні зимові наспіви Київщини: колядки (в контексті дослідження перехідних зон) // Проблеми етномузикології. Київ, 2009. Вип. 4. С. 131–153.

Луканюк, 2014 – Луканюк Б. Лінеарність у мелогенетичних студіях // Народна музика Волині та Полісся [Упоряд. Р. І. Дзвінка, Ю. П. Рибак]. Рівне, 2014. С. 97–117. [Фрагмент про зимові мелодії: c. 104‒115]

Лукашенко, 2008 – Лукашенко Л. Зимові обрядові наспіви Північного Підляшшя // Етномузика. Львів, 2008. Число 4. С. 58–72.

Музичний фольклор з Полісся, 1995 – Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та М. Мошинського [Упоряд., вступ. ст. прим., пер. з пол. С. Й. Грици]. Київ: Музична Україна, 1995. 432 с.: нот.

Пархоменко, 2008 – Пархоменко Т. Календарні звичаї та обряди Рівненщини: Матеріали польових досліджень. Рівне, 2008. 200 с.

Рибак Ю. Обрядові пісні верхньоприп'ятської низовини (мелотипологія – мелогеографія – культуроґенеза) : дисертація … канд. мист : 17.00.03 / Юрій Петрович Рибак. – Львів, 2005. 188 с.

Серко, 2014 – Серко О. Зимові мелотипи середньої Волині // Народна музика Волині та Полісся [Упоряд. Р. І. Дзвінка, Ю. П. Рибак]. Рівне, 2014. С. 165–171.

Скаженик, 2010 – Скаженик М. Мелогеографічний ландшафт басейну Уборті (за матеріалами річного обрядово-пісенного циклу) // Проблеми етномузикології, Київ, 2010. Вип. 5. С. 43–55.

Скаженик, 2012 – Скаженик М. Етномузичний ландшафт басейну Уборті (за обрядами та піснями календарного циклу): дис. ... канд. мистецтвознавства / Наук. керівник І. Клименко. Київ, 2012. 180 с.

Скаженик, 2014 – Скаженик М. Зимові пісенні традиції басейну Уборті: до питання взаємозв’язків обрядів та мелотипів // Проблеми етномузикології. Київ, 2014. Вип. 9. С. 64–75.

Українська РСР…, 1987 – Українська РСР. Адміністративно-територіальний устрій: на 1 січня 1987 р. Київ, 1987.

Цехміструк, 2006 – Цехміструк Ю. Народні пісні Волині: Фонографічні записи 1936–1937 років [заг. ред. Б. Луканюка]. Львів; Рів-не, 2006. 480 с. з ілюстр., нот., СD.

Kolberg, 1889 – Kolberg O. Wołyń. Obrzędy, melodie, pieśni. Kraków: Drukarniа Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1889. Т. ІV. 328 s.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


2522-4220 (online)
2522-4212 (print)