DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132232

Наспіви колядного періоду на Західнополісько-Поніманському пограниччі

Nastassia Danilovich

Анотація


У міжрегіональному контексті розглядаються наспіви колядного періоду на західнополісько-понеманскому пограниччі. Виявляються їх жанрові, структурно-типологічні, мелостильові характеристики. Розкривається картина територіального поширення типових колядних обхідних та ігрових наспівів. Звертається увага на домінування в місцевому зимовому репертуарі різдвяних псальм («святих пісень»). Порушується питання причин згасання колядної обрядовості та слабкого збереження мелосу стародавнього стильового пісенного пласта. Виявлено переплетення колядних форм пісенних систем різних (хоча і з переважанням поліських), в тому числі віддалених етнокультурних регіонів, а також наявність у структурній організації колядних наспівів специфічних рис, що в мелогеографічному плані характеризує музичне мислення носіїв місцевих традицій як локально особливе.

Ключові слова


наспіви колядного періоду; західнополісько-понеманське етнорегіональне пограниччя; традиційна музична культура Білорусі; ареал; тип

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Беларускі фальклор, 1995 – Беларускі фальклор у сучасных запісах : Традыцыйныя жанры : Мінская вобласць / уклад. В. Д. Ліцвінка ; уклад. муз. часткі Г. Р. Кутырова. Мінск : Універсітэцкае, 1995. 477 с.

БНП, 1962 – Беларускія народныя песні : у 4 т. / Запіс Р. Шырмы ; [Рэдкал.: Н. Глебка і інш.]. Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, Рэдакцыя музычнай літаратуры, 1959–1976. Т. 3 : Вяснянкі, валачобныя і юраўскія. Купальскія, пятроўскія, жніво і дажынкі. Яравое жніво і восень. Калядныя і масленічныя. 1962. 306 с.

БГАМЛИ – Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства (БГАМЛИ). Ф. 349. Оп. 1, Д. 92, Л. 15–86. Бярковіч, 2015 – Бярковіч Т. Песенна-гульнявыя дзеі перыяду сонцавароту ў этнамузычнай традыцыі беларусаў. Мінск : Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі, 2015. 169 с.

Варфаламеева, 1998 – Варфаламеева Т. Песні Беларускага Панямоння; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Мінск : Беларуская навука, 1998. 287 с.

Гошовский, 1971 – Гошовский В. Типы украинских колядок и их структурно-ритмические разновидности у славян // Гошовский В. У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славяноведению. Москва : Советский композитор, 1971. С. 81–138.

Земцовский, 1975 – Земцовский И. И. Мелодика календарных песен. М. : Музыка, 1975. 224 с. Зімовыя песні, 1975 – Зімовыя песні : калядкі і шчадроўкі / Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ; уклад., сістэматызацыя тэкстаў, уступ. артыкул, С. 5–27, і каментарыі А. І. Гурскага ; уклад., сістэматызацыя, характарыстыка, С. 28–50, і рэдагаванне напеваў З. Я. Мажэйка ; рэдактар М. Я. Грынблат. Мінск : Навука і тэхніка, 1975. 736 с.

Квитка, 1971 – Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых празднеств // Квитка К. Избранные труды : в 2 т. / сост. и коммент. В. Л. Гошовского. Т. 1. М. : Советский композитор, 1971. С. 103–155.

Клименко, 2012 – Клименко І. Зимовий обрядово-пісенний цикл в українців: ключові форми та їх картографування (До проблеми візуалізації мелоаналітичних параметрів на географічних картах) // Проблеми етномузикології. 2012. Вип. 7. С. 109–121.

Колесса, 1970 – Колесса, Ф. Народна музика на Поліссі // Колесса, Ф. Музикознавчі праці / підгот. до друку С. Й. Грица. Київ : Наук. думка, 1970. С. 409–424.

Константинова, 2012 – Константинова Т. Л. Колядные напевы северобелорусской традиции в их ареальных характеристиках: к вопросу о географических границах региональной музыкальной системы // Северобелорусский сборник: обряды, песни, наигрыши, плачи, ворожба : сборник научных статей и материалов ; редактор-составитель А. В. Ромодин. Вып. 1. СПб.: РИИИ, 2012. С. 6–16.

Коропніченко, 2009 – Коропніченко Г. Традиційні зимові наспіви Київщини : колядки (в контексті дослідження перехідних зон) // Проблеми етномузикології / Упорядник О. Мурзина. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2009. Вип. 4. С. 131–153.

Крывашэйцава, 2008 – Крывашэйцава К. Песенна-абрадавая традыцыя Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча : дыс. … канд. мастацтвазн. : 17.00.02 / К. Крывашэйцава. Мінск, 2008. 257 с. Марченко, 1999 – Марченко Ю. И. Зимние празднично-поздравительные песни в районах русско-белорусско-украинского пограничья // Русский фольклор : Материалы и исследования. Т. 30. Санкт-Петербург: Наука, 1999. С. 320–375.

Можейко, 1985 – Можейко З. Календарно-песенная культура Белоруссии: опыт системно-типологического исследования. Минск : Навука і тэхніка, 1985. 247 с.

Можейко, 1983 – Можейко З. Песни Белорусского Полесья : в 2-х выпусках. В. 1. Москва : Советский композитор, 1983. 183 с.

Мухаринская, 1977 – Мухаринская Л. С. Белорусская народная песня. Историческое развитие : Очерки. Минск : Наука и техника, 1977. 215 с. Песні Беласточчыны, 1997 – Песні Беласточчыны / Акадэмія навук Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Кра-півы ; запіс, уклад., уст. Арт. і камент. М. Гайдука ; рэд. Т. А. Дубоўка, А. С. Ліс, А. С. Фядосік. Мінск : Беларуская навука, 1997. 367 с.

Рибак, 2005 – Рибак Ю. П. Обрядові пісні Верхньопріп’ятської низовини (мелотипологія – мелогеографія – культурогенеза) : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03; Львівска державна музична академія ім. М. В. Лисенка. Львів, 2005. 16 с.

Рубцов, 1962 – Рубцов Ф.А. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Опыт исследования. Ленинград : Советский композитор, 1962. 112 с.

Скаженик, 2012 – Скаженик М. Етномузичний ландшафт басейну Уборті (за обрядами та піснями календарного циклу) : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03; Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2012. 20 с.

ТМБК, 2006 – Традыцыйная мастацкая культура беларусаў : у 6 т. / аўтары: В. І. Басько [і інш.] ; ідэя і агул. рэд. Т. Б. Варфаламеевай. Мінск : Выш. шк., 2001–2016. Т. 3 : Гродзенскае Панямонне : у 2 кн. : кн. 1. 2006. 608 с.

ТМБК, 2008 – Традыцыйная мастацкая культура беларусаў : у 6 т. / аўтары: В. І. Басько [і інш.] ; ідэя і агул. рэд. Т. Б. Варфаламеевай. Мінск : Выш. шк., 2001–2016. Т. 4 : Брэсцкае Палессе : у 2 кн. : кн. 1. 2008. 559 с.

ТПУПП, 2006 – Традиційні пісні українців Північного Підляшшя : за матеріалами експедицій 1999–2001 років Л. Лукашенко та Г. Похилевич / проект: Г. Похилевич, упорядк. і нот. транскр. Л. Лукашенко; заг. ред. Б. Луканюк. Львів : Камула, 2006. 308 с.

Якименко, 1984 – Якименко Н. Д. Генезис жанра колядки и его взаимодействие с другими народнопесенными жанрами (на материале украинского музыкального фольклора) : автореф. дисс. … канд. искусств. : 17.00.02; АН УССР. 1984. 23 с.

Ященко, 2002 – Ященко В. Хороводные традиции Могилевского Поднепровья : автореф. дисс. … канд. искусств. : 17.00.02; Белорусская государственная академия музыки. Минск, 2002. 21 с.

PPiML, 2012 – Polska Pieśń i Muzyka Ludowa – Źródła i Materiały / red. Ludwik Bielawski [i inni]. – Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1974–. T. 5 : Podlasie : w 2 cz. / Janina Szymańska [i inni]. Cz. 1 : Teksty pieśni obrzędowych. 2012. 686 s.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


2522-4220 (online)
2522-4212 (print)