DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132219

Мелоареали ранньотрадиційних зимових наспівів басейну Уборті (Середнє Полісся)

Margaryta Skahzenyk

Анотація


Статтю присвячено зимовим пісенним традиціям Середнього Полісся, локалізованим у басейні ріки Уборть (українсько-білоруське пограниччя). У центрі уваги – найпоширеніші в цій місцевості ритмокомпозиційні типи (‹V55,р4›, ‹V55;Р45›, ‹V55р3;Р553›, ‹V44р3;Р443›) та їх різні мелічні версії.

Дослідження виконане в мелоареалогічному аспекті. Діагностування сублокальних музичних традицій спирається на метод звуковисотного моделювання. Детальне картографування мелічних і ритмічних різновидів допомогає виявленню мелодіалектної структури терену. Для ареалогічних висновків показовою також є географія інших типів зимових наспівів. Відзначена кореляція між етномузичним та обрядово-етнографічним поділом території. Наприкінці проведено паралелі з мелогеографічними висновками, отриманими раніше за матеріалами весняно-літнього циклу.

Стаття ілюстрована нотними прикладами, таблицями меломоделей та географічними картами.


Ключові слова


Середнє Полісся; зимові обряди; колядки; щедрівки; ритмічна форма; звуковисотне моделювання; мелотип; мелогеографія; ареал

Повний текст:

PDF

Посилання


Гошовський, 1971 – Гошовський В. Типы украинских колядок и ареалы их распространения // У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. Москва : Советский Композитор, 1971. С. 85–97.

Зімовыя песні, 1975 – Зімовыя песні. Калядкі і шчадроукі / вст. Ст. З. Мажейка. Мінск : Навука і тэхніка, 1975. 736 с.: нот, карт.

Єфремов , 1985 – Єфремов Є. Дослідження народнопісенного виконавства через моделювання інваріанта пісні // Українське музикознавство. Київ, 1985. Вип. 20. С. 79–88.

Клименко, 2013 – Клименко І. Алгоритм монографічного вивчення ключових слов’янських обрядово-пісенних форм («макротипів») (На прикладі колядок з віршем 5+5+3) // Проблеми етномузикології : зб. наук. статей з атласом. Вип. 8 / [ред.-упоряд. І. В. Клименко]. Київ, 2013. С. 45–63; атлас. С. К1б–К3. (серія «Слов’янська мелогеографія» : Кн. 4).

Клименко, 2016 – Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1 // Проблеми етномузикології : зб. наук. статей з атласом. Вип. 11 / [ред.-упоряд. І. В. Клименко]. Київ, 2016. С. 15–20; атлас. С. А4–А12. (серія «Слов’янська мелогеографія» : Кн. 5).

Коваль, 2013 – Коваль В. Трансформаційно-модифікаційні процеси в 13-складових колядках: за матеріалами з околиць на північний захід від Горган // Проблеми етномузикології : зб. наук. статей з атласом. Вип. 8 / [ред.-упоряд. І. В. Клименко]. Київ, 2013. С. 64–75; атлас. С. К4а, б. (серія «Слов’янська мелогеографія» : Кн. 4).

Лукашенко, 2008 – Лукашенко Л. Зимові обрядові наспіви Північного Підляшшя // Етномузика. Число 4 : збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці збірника «Галицько-руських народних мелодій» Осипа Роздольського та Станіслава Людкевича / [упоряд. І. Довгалюк]. Львів, 2008. С. 57–72 (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 21).

Лысенко, 1991 – Лысенко П. Дреговичи / [под ред. В. В. Седова]. Мінск: Навука і тэхніка, 1991. 244 с.

Можейко, 1983 – Можейко З. Песни Белорусского Полесья / З. Я. Мажейка. Москва : Сов. композитор, 1983. Вып. 1. 183 с.

Народна музика…, 2002 – Народна музика північної Рокитнівщини (за матеріалами експедиції 2001 року) / [упор. Ю. Рибак та Л. Гапон]. Львів : Сполом, 2002. 108 с.

Пашина, 1999 – Пашина О. Картографирование и ареальные исследования в этномузыкологии // Картографирование и ареальные исследования в фольклористике : сб. трудов РАМ им. Гнесиных / [сост. О. А. Пашина]. Москва, 1999. Вып.154. C. 6–22.

Скаженик, 2010 – Скаженик М. Мелогеографічний ландшафт басейну Уборті (за матеріалами річного обрядово-пісенного циклу) // Проблеми етномузикології : зб. наук. статей : Вип. 5 / [ред.-упоряд. І. В. Клименко]. Київ, 2010. Ч 1 : Студії. С. 43–55; Ч 2. : Атлас. С. К9–К13. (серія «Слов’янська мелогеографія : Кн. 1).

Скаженик, 2012 – Скаженик М. Етномузичний ландшафт басейну Уборті (за обрядами та піснями календарного циклу) : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03; наук. кер. І. В. Клименко. Київ, 2012. 180 c. + Додаток: 230 с. : 232 нотації; 32 карти; ін.

Скаженик, Коробов, 2012 – Скаженик М., Коробов О. Етномузичне вивчення календарних традицій Середнього Полісся в контексті суміжних наук (за матеріалами, локалізованими в басейні Уборті) // Проблеми етномузикології : зб. наук. статей : Вип. 7 : / [ред.-упоряд. І. В. Клименко]. Київ, 2012. Ч 1 : студії. С. 48–62; Ч 2. : атлас. С. К5–К8. (серія «Слов’янська мелогеографія» : Кн. 3).

Скаженик, 2014 – Скаженик М. Зимові пісенні традиції басейну уборті: до питання взаємозв’язків обрядів та мелотипів // Проблеми етномузикології : зб. наук. статей : Вип. 9 / [ред.-упоряд. О. І. Мурзина]. Київ, 2014. С.64–75.

Эвальд, 1979 – Эвальд З. Песни Белорусского Полесья / З. В. Эвальд; под ред. Е. В. Гиппиуса. Москва : Советский композитор, 1979. 143 с.

Українська РСР…, 1987 – Українська РСР. Адміністративно-територіальний устрій: на 1 січня 1987 р. Київ, 1987.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


2522-4220 (online)
2522-4212 (print)