DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132095

Наддністрянський (українсько-молдавський) новорічний обряд „Оранки”. Нотатки про синтетичну природу фольклору

Olexandr Tereshchenko

Анотація


У першій частині статті розглянуто варіант пісні, виконуваної під час малознаного українсько-молдавського новорічного обряду „оранки”/„водіння Ведмедя” (лок. «ведмідя́»). Зафіксований на Кіровоградщині наспів виявився спорідненим із потужною місцевою традицією церковних коляд, ймовірно, навіть їхнім прототипом. Друга частина є спробою на ширшому етномузичному матері-алі прослідкувати один із механізмів творення у фольклорі: запозичення окремих мовних елемен-тів/артефактів з суміжних культур у різні історичні часи, різної інтенсивності асиміляція й пода-льший, часто ситуативний, синтез нового. До обговорення запропоновано визначення локальної (регіональної) традиції як неповторної суми характерних для неї явищ.

Ключові слова


„оранка звірами”; „гейкання”; коляда, „Богогласник”; властивості фольклору; творення; асиміляція; синтез

Повний текст:

PDF

Посилання


Бессараба, 1916 – Бессараба И. В. (упор.) Материалы по этнографии Херсонской губернии. Собрал И. В. Бессараба // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Том 94. Петроград, 1916. С. 369.

Гнатюк, 1914 – Гнатюк В. (упор.) Колядки і щедрівки, зібрав Володимир Гнатюк. Т. II (Колядки парубкові, дівчині, жартівливі, пародії та ін.). „Етнографічний збірник” т. XXXVI). Львів, 1914.

Гошовський, 1971 – Гошовский В. У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славяноведению. Москва, 1971. С. 210–261

Гумільов, 1990 – Гумилев Л. Этногенез и биосфера Земли. Ленинград: Гидрометиздат, 1990. С. 445–446.

Іваницький, 1990 – Іваницький А. Українська народна музична творчість. Київ, 1990.

Іваницький, 2007 – Іваницький А. Історична Хотинщина. Вінниця: Нова книга, 2007. С. 81.

Квітка, 1923 – Квітка Климент. Ритмічні паралелі в піснях слов’янських народів. Ритмічна форма АВВА в будуванні строфи. „Музика”. 1923, № 1. С. 19–23.

Клименко, 2013 – Клименко І. Алгоритм монографічного вивчення ключових слов’янських обрядово-пісенних форм («макротипів») на прикладі колядок з віршем 5+5+3 // Проблеми етномузикології. Вип. 8. Київ, 2013. С. 45–63.

Клименко, 2017. – Клименко И. Украинские и белорусские обрядовые мелоареалы как ядро славяно-балтского раннетрадиционного массива // Вопросы этномузыкознания, №2(15). Москва: Российская академия музыки им. Гнесиных, 2016. С. 53–90.

Колядки, 1965 – Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Київ: Наукова думка, 1965. С. 598–599.

Курочкін, 1995 – Курочкін О. Українські новорічні обряди. «Коза» і «Маланка». Опішнє, 1995.

Лисенко – Лисенко М. Зібрання творів в 20 томах. Том XV. № 1

Луканюк, 1980 – Луканюк Б. К критике музыкальных текстов народно-песенного творчества (О веснянке «Вийди, вийди, Іванку) // Актуальные проблемы современной фольклористики. Сб. статей и материалов. Ленинград, 1980. С. 83–107.

Луканюк, 1994 – Луканюк Б. Культуро-жанрова концепція С. Людкевича: До постановки питання [початок] // Четверта Конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель: Матеріали / Упоряд. Б. Луканюк. Львів, 1993. С. 7–14; те саме [закінчення] // П’ята Конференція дослідників народної музики… Львів, 1994. С. 7–11.

Луканюк, 2013 – Луканюк Б. До питання про пісенні форми з удвоє збільшеними ритмічними групами // Проблеми етномузикології. Вип. 7. Київ, 2012. С. 26–35.

Малинка, 1902 – Малинка А. (упор.) Сборник материалов по малорусскому фольклору. Чернигов, 1902. С. 156.

Пропп, 1989 – Пропп В. Фольклор и действительность. Москва: Наука, 1989. 233 с.

Роздольський, 1907 – Галицько-руські народні мельодії, зібрані на фонограф Йосифом Роздольським, списав і зредагував Станіслав Людкевич : Ч. 1–2. Львів, 1906, 1907 (1908). (Етнографічний збірник Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові : Том XXI)

Рубцов, 1962 – Рубцов Ф. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Львів, 1962.

Терещенко, 2016а – Терещенко О. Веснянки передстепового Правобережжя. Кропивницький, 2016. С. 10–13 (№№ 1–6).

Терещенко, 2016б – Терещенко О. «Меланка» в передстеповому й степовому Правобережжі та на Східному Поділлі (порівняльна розвідка). // Проблеми етномузикології. Вип. 11. Київ, 2016. С. 28–49.

Франко, 1980 – Франко І. Наші коляди // Зібрання творів у 50-и томах. Київ: Наукова думка, 1980 р. Т. 28, С. 7–41.

Шнитке, 1984 – Шнитке А. Лето 1984 г. Нужен поиск, нужны изменения привычного [Интервью] // Советский джаз. Москва, 1987. С. 68–69.

Żegota, 1839 – Żegota Pauli. Pieśni ludu ruskiego w Galicyi, zebrał Żegota Pauli. Т. I, Львів, 1839.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


2522-4220 (online)
2522-4212 (print)