DOI: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132084

Українська зимова макроареалогія в контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 2: Індексований реєстр зимових мелоформ

Iryna Klymenko

Анотація


Стаття є продовженням попередньої роботи автора під тією ж назвою. Пропонується новий спосіб цифрової індексації типових мелоформ зимового (різдвяно-новорічного) ци-клу, поширених на території слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Головним об’єктом є зимові мелодії давнього стильового шару, збережені україн-цями та білорусами у живій практиці до поч. 21 ст. Принцип класифікації – порядкування мелодій за їх силаборитмічними типами з урахуванням мелотематичної форми та конекстових відомостей (функціональних, стильових, статистичних, ареальних).

Стаття містить шість таблиць, які пояснюють принципи утворення індексів, та реєстр з понад 200 індексованих композицій. Принципи індексації апробовані на матеріалі бази даних РОРУ+(ЗИМ) (Реєстр обрядових ритмотипів українців та сусідніх етносів, бл. 9000 зимових записів) та локальних матеріалах кількох авторів, опублікованих у збірнику «Проблем етномузикології», вип. 12.


Ключові слова


мелодії зимових свят; колядки; щедрівки; українці; білоруси; систематизація; індексація; статистика; база даних; географічне поширення традиційних пісенних форм

Повний текст:

PDF

Посилання


Гошовський, 1971 – Гошовский Владимир. Типы украинских колядок и их структурно-ритмические разновидности у славян // У истоков народной музыки славян. Очерки по музыкальному славяноведению. Москва : Советский композитор, 1971. С. 81–138.

Даніловіч, 2017 – Данилович Н. Напевы колядного периода на западнополесско-понеманском пограничье // Проблеми етномузикології : Вип. 12 / ред-упор. Є. Єфремов, І. Клименко. Київ : НМАУ ім. П. Чайковського, 2017. С. 54‒65. (Серія «Слов’янська мелогеографія». Кн. 6).

Дей, 1986 – Дей О.І. Українська народна балада. Київ : Наук. думка, 1986. 162 с.

Клименко, 2012 – Клименко І. Вектори генеральних ритмотворчих алгоритмів українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву 1. До постановки проблеми // Проблеми етномузикології : Вип. 6 / ред-упор. І. Клименко. Київ : НМАУ ім. П. Чайковського, 2012. С. 10–33. (Серія «Слов‘янська мелогеографія». Кн. 2).

Клименко, 2013 – Клименко І. Алгоритм монографічного вивчення ключових слов’янських обрядово-пісенних форм ("макротипів") (на прикладі колядок з віршем 5+5+3) // Проблеми етномузикології : Вип. 8. Київ, 2013. С. 45–63. (Серія «Слов’янська мелогеографія». Кн. 4).

Клименко, 2016а – Клименко И. Украинские и белорусские обрядовые мелоареалы как ядро славяно-балтского раннетрадиционного массива // Вопросы этномузыкознания : РАМ им. Гнесиных. № 2 (15). 2016. С. 54–90.

Клименко, 2016б – Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1 // Проблеми етномузикології. К., 2016. Вип. 11. С. 15–20. (Серія «Слов’янська мелогеографія». Кн. 5).

Колодюк, 2017 – Колодюк А. Традиційні зимові наспіви середнього межиріччя Горині й Случі: збереження та сучасний стан // Проблеми етномузикології : Вип. 12. Київ: НМАУ ім. П. Чайковського, 2017. С. 66–80. (Серія «Слов’янська мелогеографія». Кн. 6).

Луканюк, 2014 – Луканюк Б. Лінеарність у мелогенетичних студіях // Народна музика Волині та Полісся. Рівне, 2014. С. 97–117.

Можейко, 1983 – Можейко З. Песни Белорусского Полесья : в 2-х выпусках. Вып. 1. Москва : Советский композитор, 1983. 183 с.

Протасова, 2017 – Протасова С. Бібліографія зимової обрядової музики українців: Матеріали та дослідження (на допомогу молодому дослідникові та викладачеві) // Проблеми етномузикології: Вип. 12 / ред-упор. Є. Єфремов, І. Клименко. Київ : НМАУ ім. П. Чайковського, 2017. С. 101‒108. (Серія «Слов’янська мелогеографія». Кн. 6).

Пшенічкіна, 2016 – Пшенічкіна Г. Традиційні зимові наспіви Правобережної Черкащини: типологічно-географічна опозиція Наддніпрянщини і Поділля // Проблеми етномузикології : Вип. 11 / ред-упор. Є. Єфремов, І. Клименко. Київ : НМАУ ім. П. Чайковського, 2016. С. 63‒76. (Серія Слов’янська мелогеографiя». Кн. 5).

Пшенічкіна, 2017– Пшенічкіна Г. Традиційні зимові мелодії у басейні верхньої Самари // Проблеми етномузикології : Вип. 12 / ред-упор. Є. Єфремов, І. Клименко. Київ : НМАУ ім. П. Чайковського, 2017. С. 90‒100. (Серія «Слов’янська мелогеографія». Кн. 6).

Рудиченко, 2014 – Рудиченко Т. С. Периферийные жанровые формы как дифференцирующий признак локальных стилей донского музыкального фольклора // Этномузыкология: история формирования научно-образовательных центров, методы и результаты ареальных исследований: Материалы междунар. научн. конференций 2011–2012 годов / Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. СПб: Скифия-принт, 2014. С. 468–486.

Скаженик, 2017 – Скаженик М. Мелоареали ранньотрадиційних зимових наспівів басейну Уборті (Середнє Полісся) // Проблеми етномузикології : Вип. 12 / ред-упор. Є. Єфремов, І. Клименко. Київ : НМАУ ім. П. Чайковського, 2017. С. 41‒53. (Серія «Слов’янська мелогеографія». Кн. 6).

Стереоскопический взгляд..., 2013 – «Стереоскопический взгляд» ученого. Интервью Л. Белогуровой с Е. Дороховой // Вопросы этномузыкознания: РАМ им. Гнесиных. №2 (3). 2013. С. 51–66. Слюжинскас, 2016 ‒ Литовские колядки: панорама основных слогоритмических форм // Проблеми етномузикології : Вип. 11 / ред-упор. Є. Єфремов, І. Клименко. Київ : НМАУ ім. П. Чайковського, 2016. С. 21‒27. (Серія «Слов’янська мелогеографiя». Кн. 5).

Терещенко, 2016 – Терещенко О. "Меланка" в передстеповому й степовому Правобережжі та на східному Поділлі // Проблеми етномузикології : Вип. 11 / Ред-упор. Є. Єфремов, І. Клименко. Київ, НМАУ ім. П. Чайковського, 2016. С. 28–49. (Серія «Слов’янська мелогеографiя». Кн. 5).

Терещенко, 2017 – Терещенко О. Наддністрянський (українсько-молдавський) новорічний обряд „оранки”. Нотатки про синтетичну природу фольклору // Проблеми етномузикології : Вип. 12. Київ, 2017. С. 19‒35. (Серія «Слов’янська мелогеографія». Кн. 6).

Хорнбостель, 1987 – Хорнбостель Эрих М. Фон, Закс Курт. Систематика музыкальных инструментов // Народные муыкальные инструменты и инструментальная музыка. Ч.1. Москва 1987. С. 229–261.


Пристатейна бібліографія ДСТУ


2522-4220 (online)
2522-4212 (print)